Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PORTADAS, ESCAPARATES, VITRINAS, TOLDOS E LETREIROS.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PORTADAS, ESCAPARATES, VITRINAS, TOLDOS E LETREIROS. PDF Imprimir Correo-e

 

                                                           

Artigo 1º.- Fundamento e natureza.                     

                                                           

1.- De conformidade co que prevé o artigo 58 en relación co  artigo  20.3  j)  e  ñ),  ambos  da  Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas  locais, segundo a modificación que estableceu o artigo  66 da Lei 25/1998, do 13  de  xullo,  de  modificación  do  réxime legal das taxas estatais e locais  e  de  reordenación  das  prestacións patrimoniais  e de carácter público, este concello establece a   taxa  por  utilizacións  privativas  ou  aproveitamentos especiais do dominio público local por  "portadas, escaparates,  vitrinas, toldos e letreiros", que se regulará pola presente ordenanza, que se redactou conforme ó que dispón o artigo 16 da devandita Lei 39/88.                 

                                                           

Artigo 2º.- Feito impoñible.                           

                                                           

Constitúe   o   feito   impoñible   deste   tributo, o aproveitamento especial na vía pública mediante a colocación ou  instalación  nela, de escaparates, vitrinas, mostrarios, portadas,  etc.,  así  como o aproveitamento do voo das vías públicas con toldos e rótulos e outras instalacións análogas que voen ou sobresaían da liña  de fachada.                

                                                           

Artigo  3º.- Obriga de contribuír.                     

                                                           

A  obriga  de  contribuír nace dende o momento  en que o aproveitamento  que  se  autoriza se efectúe ou desde que se inicie, de facerse sen a oportuna autorización. Nos aproveitamentos periódicos a remuneración terá lugar o   1  de  xaneiro  de  cada  ano  e  o  período  impositivo compendrerá o ano natural.                                 

                                                           

Artigo 4º.- Suxeitos pasivos.                          

                                                           

Serán  suxeitos  pasivos desta taxa os contribuíntes, as persoas  físicas ou xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria; propietarios dos inmobles  ou beneficiarios dos elementos instalados.       

                                                           

Artigo 5º.- Base impoñible e liquidable.               

                                                           

Tomarase  como  base  impoñible  do  presente tributo, a superficie   estimada   en  metros  cadrados das  portadas, escaparates,  vitrinas  e letreiros, e os metros lineais dos toldos.                                                    

                                                           

Artigo 6º.- Categoría das rúas.                        

                                                           

1.-Para  os  efectos  que se prevén para a aplicación do apartado  D)  da  tarifa,  as  vías públicas deste municipio clasifícanse en catro categorías.                          

                                                           

2.-Anexo  a esta ordenanza figura un índice alfabético da  vías públicas deste municipio con expresión da categoría que corresponde a cada unha delas.                         

                                                           

Artigo 7º.- Cota tributaria.                           

                                                           

1.- A  contía  da taxa que regula esta ordenanza será a que se fixa na tarifa seguinte:                                                         

                                                       

CONCEPTOS

CATEGORIA  RUAS

UNIDAD DE ADEUDO   

PTAS/ANO

A)Portadas

        1ª         

               2ª          

               3ª          

               4ª          

m2 ou fracción

m2 ou fracción

m2 ou fracción

m2 ou fracción

1 664

              1 109

                 821

                 555

B)Escaparates

        1ª         

               2ª          

               3ª          

               4ª

m2 ou fracción

m2 ou fracción

m2 ou fracción

m2 ou fracción

555

               444

               288

               178

C)Vitrinas

        1ª         

               2ª          

               3ª          

               4ª

m2 ou fracción

m2 ou fracción

m2 ou fracción

m2 ou fracción

1 664

             1 119

                821

                555

C)Vitrinas

         1ª         

               2ª          

               3ª          

               4ª

m2 ou fracción

m2 ou fracción

m2 ou fracción

m2 ou fracción

1 664

              1 119

                 821

                 555

E)Toldos

Todas

m.lineal ou fracción

555

   


 


 

Artigo 8º.- Normas de xestión.                        

                                                           

As  persoas   naturais   ou  xurídicas  interesadas  na obtención  dos  aproveitamentos que regula esta  ordenanza, presentarán   no  concello  solicitude detallada  xunto  cun deseño  coas indicacións necesarias para poder determinar exactamente   a   natureza,  extensión e condición da instalación.                                               

                                                           

Artigo 9º.- Responsables.                             

                                                           

1.-Responderán    con  solidariedade  das  obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a  que  se  refiren  os  artigos  38.1  e  39  da  Lei xeral tributaria.                                                

                                                           

2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das  sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de  crebas,  concursos,  sociedades e entidades en xeral nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.                                                

                                                           

Artigo  10º.-  Prazos e forma de declaración e ingresos.

                                                           

1.-  Anualmente  formarase un padrón no que figurarán os cotribuíntes   afectados  e  as cotas correspondentes que se exporá  ó  público  para os efectos de reclamacións. Logo de que  transcorra dito   prazo,  o  concello  resolverá  as reclamacións  e  aprobará  definitivamente  dito padrón, que servirá     de   base   para   os   documentos   cobratorios correspondentes.                                           

                                                           

2.- O   tributo   recadarase   anualmente  nos  prazos que  se sinalen para os tributos de notificación colectiva e periódica.                                                 

                                                           

3.- Os titulares  de  licencias  de  aproveitamentos periódicos  presentarán  a  oportuna declaración nos casos  de  alteración  ou  baixa  do  aproveitamento  que se concedeu,  dentro  do  mes seguinte ó  no  que  o feito se produza. As persoas  que incumpran tal obriga seguirán obrigados ó pagamento do  tributo. Tales  declaracións xurdirán  efecto a partir do exercicio seguinte a aquel no que se formule.                                            

                                                           

Artigo  11º.-  Exencións, reduccións e demais beneficios

legalmente aplicables.                                     

                                                           

Non se recoñece ningún beneficio tributario,salvo os que sexan   consecuencia  do  que  establecen os tratados ou os acordos  internacionais ou os que prevén as normas con rango de lei.                                                    

                                                           

Artigo 12º.- Infraccións e sancións tributarias.       

                                                           

En  todo  o  relativo  á  cualificación  de  infraccións tributarias e sancións, ademais do que prevé esta ordenanza, estarase ó que dispoñen os arts. 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.                   

                                                           

DISPOSICION DERRADEIRA               

                                                           

O  texto da presente ordenanza fiscal substitúe e derroga ó  da  anterior  que  aprobou  o  Pleno  en sesión  de data 25.11.1999  e  entrará  en  vigor e será de aplicación ó día seguinte  da súa publicación íntegra no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.      

                                                           

ANEXO                              

                           

                                                                                                                       

INDICE ALFABETICO DE VIAS PUBLICAS         

                    

                                                           

                   

Número de orde

Denominación da vía pública

Categoría

1

Aduana, Rúa

2

Alameda, Rúa

3

Alameda, Praza

4

Amaro Refojo, Rúa

5

Cabreiroá, Estrada

6

Caja de Ahorros, Rúa

7

Campo da Feira

8

Canella Cega, Rúa

9

Castelao, Rúa

10

Castilla, Avenida

11

Colón, Rúa

12

Concello, Praza do

13

Concepción Arenal, Rúa

14

Constitución, Rúa

15

Correos, Rúa

16

Coutos, Camiño Os

17

Cruz, Rúa

18

Cuartel, Rúa

19

Costa, Rúa

20

Curros Enríquez, Rúa

21

Deputación, Rúa

22

Eduardo Pondal, Rúa

23

Elle, Rúa

24

Elle, Travesía de

25

Eloy Luis André, Rúa

26

Elvira Carrera, Rúa

27

Espido, Rúa

28

Espido, Travesía

29

Flores, Rúa

30

Fonte do Sapo

31

Fontenova, Camiño de

32

Foxo, Rúa  O

33

Galicia, Rúa

34

García Barbón, Praza

35

Granxa, Camiño A

36

Irmáns Fernández Álvarez, Rúa

37

Irmáns Moreno, Rúa

38

Juan Guerra Valdés, Rua

39

Lamas Carvajal, Rúa

40

Laureano Peláez, Rúa

41

Laza, Estrada (até Cñº. A Rasela)

42

Laza, Estrada (desde Cñº. A Rasela até fín do núcleo de Verín)

43

Lisa, Rúa

44

Luis Espada, Avenida

45

Ladairo, Rúa

46

Marbana, Rúa

47

Mariano Carrero, Rúa

48

Maior, Rúa

49

Maior, Praza

50

Matadoiro, Rúa

51

Matadoiro - Elle, Rúa

52

Mercado Comarcal, Rúa

53

Mercado Comarcal, Acceso norte

54

Mercado Comarcal, Acceso leste

55

Mercé, Rúa

56

Mercé, Praza

57

Montemaior, Rúa

58

Muralla, Rúa

59

Olivar, Rúa

60

Ourense, Rúa

61

Outeiro, Rúa

62

Otero Pedrayo, Rúa

63

Pedro González, Rúa

64

Polideportivo, Rúa

65

Portugal, Avenida de (desde Avenida Luis Espada até Rúa Aduana)

66

Portugal, Avenida de (desde Rúa Aduana até Piscinas)

67

Portugal, Avenida de (desde Piscinas até o final do núcleo de Verín)

68

Pozo, Rúa

69

Queizás, Camiño de (zona urbana)

70

Queizás, Camiño de (zona non urbana)

71

Rasela, Camiño A

72

Remedios, Travesía

73

Río, Camiño do

74

Río Búbal, Rúa

75

Río Camba, Rúa

76

Río Támega, Rúa

77

Río Mente, Rúa

78

Rosalía de Castro, Rúa

79

Santamarina, Rúa José

80

San Antón, Rúa

81

San Blas, Rúa

82

San Félix, Rúa

83

San Gregorio, Rúa

84

San Lázaro, Avenida

85

San Lázaro, Canellón

86

San Pedro, Rúa

87

San Roque, Calle

88

San Rosendo, Rúa

89

Santiago Apóstolo, Rúa

90

Santiago Rodríguez, Rúa

91

Sousas, Avenida de

92

Sousas, Travesía de

93

Silvio Santiago, Rúa

94

Subida a Monterrey, Rúa

95

Traviesa, Rúa

96

Vences, Estrada de

97

Veiga, Travesía A

98

Vello de Sousas, Camiño

99

Vello de Fontenova, Camiño

100

Vicente Risco, Rúa

101

Viriato, Rúa

102

Resto rúas de Verín (terreo urbano)

103

Rúas de Feces de Abaixo (terreo urbano)

104

Rúas de Pazos (terreo urbano)

105

Resto de rúas núcleos rurais do municipio (terreo urbano)

                                       

   

                                                           

O promedio do valor do mercado da utilidade que se deriva pola utilización privativa ou o aproveitamento especial  do  dominio público local, de acordo co informe do aparellador municipal, é o seguinte:                       

                                                                                                          

            

Categoría de rúa

Ptas

Rúas de primeira categoría

78 800

Rúas de segunda categoría

48 650

Rúas de terceira categoría

51 250

Rúas de cuarta categoría

21 600

                                                           

                                                           

         O alcalde                  O secretario           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

DILIXENCIA:                                            

                                                           

                                                           

Para  facer  constar  que  o texto da presente Ordenanza publicóuse  íntegramente  no B.O.P. núm. 55 con data do 8 de marzo do 2000.                                             

                                                           

                                                           

                                                           

                    O secretario,