Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACION DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCADORIAS, MATERIAIS DE COSTRUCCIÓN , CASCALLOS, VALADOS, PUNTAIS, SOPORTES, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACION DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCADORIAS, MATERIAIS DE COSTRUCCIÓN , CASCALLOS, VALADOS, PUNTAIS, SOPORTES, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS. PDF Imprimir Correo-e
 
                                                           
                                                           
Artígo 1º.- FUNDAMENTO E NATUREZA.

1.-  De  conformidade  co que prevé o    artigo  58  en relación  co   artigo  20.3 g), ambos da Lei 39/88, do 28 de decembro,   reguladora   das   facendas   locais, segundo  a modificación  que establece  o  artigo 66 da Lei 25/1998, do 13  de  xullo,  de  modificación  do  réxime legal das taxasestatais   e   locais  e  de  reordenación  das  prestacións patrimoniais  e de carácter público, este concello establece a   taxa  por  utilizacións  privativas  ou  aproveitamentos especiais do dominio público local por "ocupación de terreos de   uso   público   local  con  mercadorías,  materiais de construcción, cascallos, valados, puntais, soportes, andamios  e  outras  instalacións análogas", que se regulará pola   presente   Ordenanza,  que se redactou conforme ó que dispón o artigo 16 da devandita Lei 39/88.                 
                                                           
Artigo 2º.- Feito impoñible.
       
1.-  Constitúe  o  feito  impoñible  deste  tributo,  a ocupación de terreos de uso público local con:                                                                 
     a) Cascallos, terras, areas, materiais de construcción, mercadorías ou calquera outro material análogo.            
                                                           
     b)  Valados,  andamios  e outras instalacións adecuadas para protección da vía pública das obras colindantes.      
                                                           
     c) Puntais, soportes, e en xeral toda clase de apeos de edificios.                                                                                                           
     d) Guindastre en vía pública.                         
                                                           
2.-   Cando   con   ocasión   dos  aproveitamentos  que regula esta ordenanza, se produxesen  danos no  pavimento, instalacións  da  vía  pública  ou bens  de  uso público, os titulares daqueles repararán ou reconstruirán os danos que  se  causaran con independencia do pagamento da taxa. Se os  danos fosen  irreparables,  indemnizarase ó concello. A indemnización  fixarase  nunha suma igual ó valor das cousas que se destruíran.                                         
                                                           

Artigo 3º.- Obriga de contribuír.
   
A  obriga  de contribuír nacerá  coa ocupación do dominio público local, autorizada na correspondente licencia ou  dende que se inicie o aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorización.                                   
                                                           
Artigo 4º.- Suxeitos pasivos.                         
                                                           
Serán  suxeitos pasivos desta taxa os contribuíntes, as persoas  físicas ou xurídicas así como as entidades a que se refire  o  artigo  33  da  lei  xeral  tributaria, a quen se autorice  para efectuar o aproveitamento especial do dominio público local.                                             
                                                           
Artigo 5º.- Base impoñible e liquidable.              
                                                           
A  base  constitúea   o  tempo  de  duración  dos aproveitamentos e a superficie en metros cadrados que ocupen os   valados, mercadorías, materiais de construcción, cascallos  e  guindastre; os metros lineais dos andamios e o número de puntais e demais elementos que se empreguen no apeo de edificios.                                         
                                                           
Artigo 6º.- Categoría rúas.                          
                                                           
1.-  Para  os  efectos da aplicación do apartado D) da tarifa,  as  vías  públicas  deste municipio clasifícanse en catro categorías.                                          
                                                           
2.- Anexo a esta ordenanza figura un índice alfabético das vías públicas deste municipio con expresión da categoría que corresponde a cada unha delas.                         
                                                           
Artigo 7º.- Cota tributaria.                         
                                                           
1.-   A  contía da taxa que regula esta ordenanza será a que se fixa na tarifa seguinte:                          
                                                           
CONCEPTOS            CATEGORIA            UNIDADE              PTAS/DIA                PTAS/ANO
                RUAS        DE DEBEDA                      
------------------------------------------------------------
                                                           
1.-  Valados                             1ª           m2 ou fracción              25                    4 806
                                              2ª           m2 ou fracción              18                     3 578
                                              3ª           m2 ou fracción              12                     2 515
                                              4ª           m2 ou fracción               7                      1 318
                                                           
2.- Andamios                           1ª          m lineal ou fracción        42                     8 318
                                              2ª          m lineal ou fracción        31                     6 238
                                              3ª          m lineal ou fracción        21                     4 159
                                              4ª          m lineal ou fracción        10                     2 079
                                                           
3.- Puntais                              1ª           por elemento                28                     5 545
                                              2ª           por elemento                21                     4 159
                                              3ª           por elemento                13                     2 773
                                              4ª           por elemento                 7                      1 318
                                                           
4.- Soportes                            1ª          m lineal ou fracción        28                     5 545
                                              2ª          m lineal ou fracción        21                     4 159
                                              3ª          m lineal ou fracción        13                     2 773
                                              4ª          m lineal ou fracción         7                      1 318
                                                           
5.- Mercadorias                       1º          m2 ou fracción               25                     4 806
                                             2ª           m2 ou fracción               18                     3 578
                                             3ª           m2 ou fracción               12                     2 515
                                             4ª           m2 ou fracción                7                      1 318
                                                           
6.- Materiais de                      1ª           m2 ou fracción                34                     6 931
construcción e                       2ª           m2 ou fracción                26                     5 101
cascallos                              3ª            m2 ou fracción               18                      3 466
                                            4ª            m2 ou fracción                9                      1 730
                                                           
7.-  Guindastre  en vía pública. Por trimestre en toda clase de rúas 27 725 ptas.                                       
  
CONCEPTOS RÚAS CATEGORIA DE DÉBEDA    UNIDADE     PTAS/DIA    PTAS/ANO

 1.- Valados

 1ª m2 ou fracción 25 4806
  2ª m2 ou fracción 18 3578
  3ª m2 ou fracción 12 2515
  4ª m2 ou fracción 7 1318
 2.- Andamios 1ª m lineal ou fracción 42 8318
  2ª m lineal ou fracción 31 6238
  3ª m lineal ou fracción 21 4159
  4ª m lineal ou fracción 10 2079
 3.- Puntais 1ª por elemento 28 5545
  2ª por elemento 21 4159
  3ª por elemento 13 2773
  4ª por elemento 7 1318
 4.-Soportes 1ª m lineal ou fracción  5545
  2ª m lineal ou fracción  4159
  3ª m lineal ou fracción  2773
  4ª m lineal ou fracción  1318
 5.- Mercadorías 1ª m2 ou fracción  4806
  2ª m2 ou fracción  3578
  3ª m2 ou fracción  2515
  4ª m2 ou fracción  1318

 6.- Materiais de construcción

e cascallos

 1ª m2 ou fracción  6931
  2ª m2 ou fracción  5101
  3ª m2 ou fracción  3466
  4ª m2 ou fracción  1730
 7.- Guindastre en vía pública Todas Por trimestre  Por trimestre 27725 ptas
                                                         
Artigo 8º.- Responsables.                             
                                                           
1.- Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a  que  se  refiren  os  artigos  38.1 e 39  da  Lei xeral tributaria.                                                
                                                           
Artigo 9ª.- Obriga do pagamento.                      
                                                           
1.- A obriga do pagamento da taxa que regula esta ordenanza nace no momento de solicitar a correspondente licencia.                                                  
                                                           
2.-  O  pagamento  da  taxa  realizarase  por aboamento directo  na  Tesourería  municipal  ou  onde establecese  o concello,  pero  sempre  antes  de  retirar  a  licencia  ou documento que corresponda.                                 
                                                                                                          
Artigo  10º.- Exencións, reduccións e demais beneficios
legalmente aplicables.                                     
                                                           
Non se recoñece ningún beneficio tributario, salvo   os que  sexan  consecuencia do que establecen os  tratados  ou acordos   internacionais   ou  os  que  prevén as normas con rango de lei.                                              
                                                           
Artigo 11º.- Infraccións e sancións tributarias.      
                                                           
En  todo  o  relativo  á  cualificación  de infraccións tributarias e sancións, ademais do que prevé esta ordenanza, estarase ó que dispoñen os arts. 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.                   
                                                           
DISPOSICION DERRADEIRA                   
                                                           
                                                           
O  texto  da  presente  ordenanza  fiscal  substitúe e derroga  ó da anterior que aprobou o Pleno en sesión de data 25.11.1999  e entrará  en  vigor e será de aplicación ó día seguinte  da súa publicación íntegra no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.      
                                                           
                                                           
ANEXO                              
                                          
                                                           
                                                           
INDICE ALFABETICO DE VIAS PUBLICAS         
               
                                                          
Número de orde
Denominación da vía pública
Categoría
1
Aduana, Rúa
2
Alameda, Rúa
3
Alameda, Praza
4
Amaro Refojo, Rúa
5
Cabreiroá, Estrada
6
Caja de Ahorros, Rúa
7
Campo da Feira
8
Canella Cega, Rúa
9
Castelao, Rúa
10
Castilla, Avenida
11
Colón, Rúa
12
Concello, Praza do
13
Concepción Arenal, Rúa
14
Constitución, Rúa
15
Correos, Rúa
16
Coutos, Camiño Os
17
Cruz, Rúa
18
Cuartel, Rúa
19
Costa, Rúa
20
Curros Enríquez, Rúa
21
Deputación, Rúa
22
Eduardo Pondal, Rúa
23
Elle, Rúa
24
Elle, Travesía de
25
Eloy Luis André, Rúa
26
Elvira Carrera, Rúa
27
Espido, Rúa
28
Espido, Travesía
29
Flores, Rúa
30
Fonte do Sapo
31
Fontenova, Camiño de
32
Foxo, Rúa  O
33
Galicia, Rúa
34
García Barbón, Praza
35
Granxa, Camiño A
36
Irmáns Fernández Álvarez, Rúa
37
Irmáns Moreno, Rúa
38
Juan Guerra Valdés, Rua
39
Lamas Carvajal, Rúa
40
Laureano Peláez, Rúa
41
Laza, Estrada (até Cñº. A Rasela)
42
Laza, Estrada (desde Cñº. A Rasela até fín do núcleo de Verín)
43
Lisa, Rúa
44
Luis Espada, Avenida
45
Ladairo, Rúa
46
Marbana, Rúa
47
Mariano Carrero, Rúa
48
Maior, Rúa
49
Maior, Praza
50
Matadoiro, Rúa
51
Matadoiro - Elle, Rúa
52
Mercado Comarcal, Rúa
53
Mercado Comarcal, Acceso norte
54
Mercado Comarcal, Acceso leste
55
Mercé, Rúa
56
Mercé, Praza
57
Montemaior, Rúa
58
Muralla, Rúa
59
Olivar, Rúa
60
Ourense, Rúa
61
Outeiro, Rúa
62
Otero Pedrayo, Rúa
63
Pedro González, Rúa
64
Polideportivo, Rúa
65
Portugal, Avenida de (desde Avenida Luis Espada até Rúa Aduana)
66
Portugal, Avenida de (desde Rúa Aduana até Piscinas)
67
Portugal, Avenida de (desde Piscinas até o final do núcleo de Verín)
68
Pozo, Rúa
69
Queizás, Camiño de (zona urbana)
70
Queizás, Camiño de (zona non urbana)
71
Rasela, Camiño A
72
Remedios, Travesía
73
Río, Camiño do
74
Río Búbal, Rúa
75
Río Camba, Rúa
76
Río Támega, Rúa
77
Río Mente, Rúa
78
Rosalía de Castro, Rúa
79
Santamarina, Rúa José
80
San Antón, Rúa
81
San Blas, Rúa
82
San Félix, Rúa
83
San Gregorio, Rúa
84
San Lázaro, Avenida
85
San Lázaro, Canellón
86
San Pedro, Rúa
87
San Roque, Calle
88
San Rosendo, Rúa
89
Santiago Apóstolo, Rúa
90
Santiago Rodríguez, Rúa
91
Sousas, Avenida de
92
Sousas, Travesía de
93
Silvio Santiago, Rúa
94
Subida a Monterrey, Rúa
95
Traviesa, Rúa
96
Vences, Estrada de
97
Veiga, Travesía A
98
Vello de Sousas, Camiño
99
Vello de Fontenova, Camiño
100
Vicente Risco, Rúa
101
Viriato, Rúa
102
Resto rúas de Verín (terreo urbano)
103
Rúas de Feces de Abaixo (terreo urbano)
104
Rúas de Pazos (terreo urbano)
105
Resto de rúas núcleos rurais do municipio (terreo urbano)
                                                           
                                                                                            
O   promedio   do  valor  do mercado da utilidade que se deriva pola utilización privativa ou o aproveitamento especial  do  dominio público local, de acordo co informe do aparellador municipal, é o seguinte:                       
                                                           
                              
Categoría de rúa
Ptas
Rúas de primeira categoría
78 800
Rúas de segunda categoría
48 650
Rúas de terceira categoría
51 250
Rúas de cuarta categoría
21 600
                            

                                                           
                                                           
         O alcalde                  O secretario           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

DILIXENCIA:                                             
                                                           
                                                           
Para  facer  constar  que  o  texto da presente Ordenanza publicóuse  íntegramente  no B.O.P. núm. 55 con data do 8 de marzo do 2000.                                             
                                                           
                                                           
                   O secretario,