Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE GABIAS, PROSPECCIÓNS E CALAS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE GABIAS, PROSPECCIÓNS E CALAS PDF Imprimir Correo-e

Artigo 1º.- Fundamento e natureza.                                                                             

1.-  De  conformidade  co que prevé  o   artigo  58  en relación  co  artigo  20.3  f), ambos da Lei 39/88, do 28 de decembro,   reguladora   das   facendas   locais, segundo  a modificación  que establece o   artigo 66 da Lei 25/1998, do 13  de  xullo,  de  modificación  do  réxime legal das taxas estatais   e  locais  e  de  reordenación   das  prestacións patrimoniais  e de carácter público, este Concello establece a   taxa   polas  utilizacións privativas ou aproveitamentos especiais do dominio público local por " apertura de gabias, prospeccións   e  calas  en  terro  de  uso  público  local, inclusive  estradas,  camiños e demais vías públicas locais, para instalación e reparación de canos, conduccións e outras instalacións,  así  como  calquera  remoción de pavimento ou beirarrúas  na  vía pública", que se regulará pola presente ordenanza,  que  se redactou de conformidade co que dispón o artigo 16 da Lei 39/88 que se citou.                                                                              

2.- Serán obxecto deste tributo, en xeral, todas aquelas obras  que supoñan unha remoción de pavimentos ou beirarrúas na vía pública, e a apertura de terreos de uso público local de gabias, prospeccións e calas para:                                                                                

   a)  A  instalación  e reparación de canos, conduccións e outras instalacións.                                                                                           

    b) Tendido de raís ou carrís.                                                                           

    c) Colocación de postes, farois, etc.                               

    d)  Elevar  e  reconstruír  beirarrúas, bordo e calzada.                    

   e)   Construcción   de   cámaras  subterráneas   para  a utilización de servicios na vía pública.                                                                   

    f) Varios conceptos análogos que non   se  recollen  nos apartados  anteriores,  como poden ser arquetas, sumidoiros, pozos de rexistro, supresión de farois  e desatoar e limpeza de tubos e  canos.                                                                                                    

3.- Este tributo é independente  e compatible coas cotas que  procedan,  por outros conceptos de ocupación de bens de uso público municipal.                                                                                         

4.- Coa independencia das taxas, os contribuíntes quedan obrigados  á  reparación  dos desperfectos, ou no seu lugar, cando  proceda, ás indemnizacións que establece o apartado 5 do artigo 24 da devandita lei 39/88.                       

                                                           

Artigo  2º.-  Feito  impoñible  e  obriga de contribuír.

                                                           

Constitúe  o feito impoñible deste tributo, a prestación de  calquera  dos aproveitamentos que se sinalaron no número 2 do artigo anterior, e a obriga de contribuír nacerá cando se inicie o aproveitamento   unha   vez  se  obteña  a correspondente   licencia,   ou   dende   que  se  inicie  o aproveitamento,  se se procedeu sen a oportuna autorización, con independencia das sancións que procedan.               

                                                           

                                                           

Artigo 3º.- Suxeitos pasivos.                         

                                                           

Serán  suxeitos pasivos desta taxa os contribuíntes, as persoas  físicas ou xurídicas así como as entidades a que se refire  o  artigo  33 da Lei xeral tributaria, titulares das respectivas licencias. No caso de aproveitamentos que se realizaran sen a preceptiva autorización, están solidariamente obrigados ó pagamento aquelas persoas:      

                                                           

     a) As que se beneficien dos aproveitamentos.          

                                                           

     b) Os que materialmente os realicen.                  

                                                           

Artigo 4º.- Base impoñible e liquidable.              

                                                           

1.-  Tomarase  como base impoñible do presente tributo:

                                                           

     a)  Os  metros  lineais  para  a  apertura  de  gabias, prospeccións  e  calas en xeral, así como para a apertura de rúas  para  a realización de acometidas, tendido de cables e tubos,  tomas  de auga, etc., e por último para levantado e reconstrucción de bordo de beirarrúas, sumidoiros, supresión e desprazamentos de farois.                      

                                                           

     b)Os metros cadrados para o levantamento e reconstrucción  de beirarrúas e calzada, arquetas e pozos de rexistro.                                                  

                                                           

     c) Os metros cúbicos para a construcción de cámaras subterráneas para a instalación de servicios  na  vía pública.                                                   

                                                           

     d)  Por planta e edificio as novas acometidas de auga e rede de sumidoiros.                                                                                        

     e)   Por  cada un deles, os desatoos e limpeza de tubos da  rede de sumidoiros, sumidoiros e arquetas propiedade dos particulares.                                              

                                                           

Artigo 5º.- Cota tributaria.                          

                                                           

1.-  A  contía da taxa que regula esta ordenanza será a que se fixa na tarifa seguinte:                            

   
CONCEPTOS PESETAS 
 A).- APERTURA DE PROSPECCIÓNS, CALAS E GABIAS EN XERAL 
 1.- Beirarrúas pavimentadas. Por metro lineal ou fracción 693
 2.- Beirarrúas non pavimentadas. Por metro lineal ou fracción 139
 3.- Calzada de rúas pavimentadas.Por metro lineal ou fracción 139
 4.- Calzada de rúas non pavimentadas.Por metro lineal ou fracción 72
 5.- Apertura de rúas para realizar novas acometidas de auga e rede de sumidoiros. Por planta e edificio 1386

 6.- Apertura de rúas para realizar novas acometidas de gas, electricidade, tendido de cables ou tubos,

colocación de rieis e postes para suprimir os existentes, así como o levantamento de canos, conduccións,

tomas de auga, etc. Por metro lineal ou fracción

 1386
 B).- CONSTRUCCIÓNS DE CAMARAS SUBTERRANEAS DESTINADAS Á INSTALACÍÓN DE SERVICIOS NA VIA PUBLICA 
 1.- Beirarrúas pavimentadas. Por metro cúbico. 344
 2.- Beirarrúas non pavimentadas. Por metro cúbico. 70
 3.- Calzada de rúas non pavimentadas. Por metro cúbico. 360
 4.- Calzada de rúas non pavimentadas. Por metro cúbico. 139
 C).- LEVANTADO E RECONSTRUCCIÓN 
 1.- Beirarrúas  
  Pavimentadas. Por metro cúbico 4160
 Non pavimentadas. Por metro cúbico 1386
 2. Bordo. Por cada metro lineal que se reconstrúa 6930
 3.- Calzada 
 Pavimentadas.Por cada m2 ou fracción 6930
 Non pavimentadas. Por cada m2 ou fracción. 2773
 D).- VARIOS 
 Arquetas. Por m2 ou fracción 4806
 Sumidoiros. Por metro lineal ou fracción. 1923
 Pozos de rexistro. Por m2 ou fracción. 4806
 Por supresión ou desprazamento dos farois. Por metro lineal ou fracción. 1923

 Por desatoos e limpezas nos tubos da rede de sumidoiros, sumidoiros e arquetas propiedade dos particulares.

Por cada un deles.

 2079
  
                                                           
                                                             

Artigo 6º.- Normas de xestión.                         

                                                           

1.-   O tributo considerarase remunerado, dende que naza a  obriga   de   contribuír,a teor do que establece o artigo 2º   anterior,   e   liquidarase   por  cada  aproveitamento que se solicitou e que se realizou.                        

                                                           

2.-   As   cotas,   aboaranse  en efectivo por pagamento directo na Tesourería municipal.                           

3.-  As  persoas  naturais  ou  xurídicas interesadas na obtención  dos  aproveitamentos que regula esta  ordenanza, presentarán   no   Concello   solicitude  detallada  da  súa natureza,  tempo  para  o que  se solicitan, lugar onde se pretenden  realizar,  clase de pavimento da vía e, en xeral, cantas indicacións   sexan   necesarias   para   a  exacta determinación do aproveitamento que se desexa.                                              

4.-  En caso de que a empresa de servicios públicos teña que  reparar  as  súas  instalacións,  necesidades  de obras urxentes,  entendendo  por  tales,  aquelas  que  pola   súa natureza  e  dado  o  servicio que teñen que satisfacer, non poidan  demorarse,  sen  graves  prexuízos  á  obtención  da correspondente   licencia,  poderán  iniciar  as  obras  sen obteren   a   autorización municipal previa, coa obriga, por parte   daquela,     de   pór  o  feito  en  coñecemento  da administración  municipal coa maior  brevidade e solicitar a correspondente licencia no prazo máximo de 48 horas.       

                                                           

5.-  Nos  supostos  do  número  anterior,  acreditaranse ante  o Concello, as circunstancias de urxencia das obras, a imposibilidade  material de ter solicitado a licencia previa e  os prexuízos que se derivaran, de non procederse de forma urxente á necesaria reparación.                            

                                                           

6.-  Cando  non se trate de apertura de calicatas para a conexión  da auga, a reparación do pavimento ó terreo que se removeu,  que será, en todo caso, do exclusivo cargo e conta de  quen  se beneficase deles.  En  garantía  de  que polo interesado  se  proceda á perfecta reparación daqueles, para poder tramitar  a  solicitude  acreditará  que constituíu a correspondente  fianza. De non ser suficiente a garantía que constituíu  para  cubrir  o  montante das obras que pretende executar,o interesado aboará  a  diferencia conforme coa conta que formule o técnico municipal.                     

                                                           

7.- No caso de que, efectuada a reposición do pavimento polo  concesionario da licencia, os servicios municipais estimen, logo das comprobacións pertinentes,que as obras non se realizaron  de acordo coas esixencias técnicas correspondentes, o Concello poderá proceder á demolición e nova construcción   das  obras  defectuosas,  obrigando  ó concesionario  da  licencia  a  satisfacer  os gastos que se produzan pola demolición, recheo de gabias e nova reposición do pavimento.                                              

                                                           

Artigo 7º.- Responsables.                              

                                                           

1.-Responderán  con  solidariedade  das  obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a  que  se  refiren  os  artigos  38.1  e  39  da  Lei xeral tributaria.                                                

                                                           

2.- Serán  responsables subsidiarios os administradores das  sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de  crebas,  concursos, sociedades e entidades en xeral nos supostos e co  alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.                                                

                                                           

Artigo 8º.- Obriga de pagamento.                       

                                                           

O pagamento da taxa realizarase mediante aboamento directo na Tesourería Municipal ou onde establecera  o concello.                                                  

                                                           

Artigo   9º.-  Exencións, reduccións e demais beneficios

legalmente aplicables.                                     

                                                           

Non se recoñece ningún beneficio tributario,salvo os que sexan   consecuencia do que se establece nos tratados ou nos acordos  internacionais ou os que prevén as normas con rango de lei.                                                    

                                                           

Artigo 10º.- Infraccións e sancións tributarias.       

                                                           

En  todo  o  relativo  á  cualificación  de  infraccións tributarias e sancións, ademais do que prevé esta ordenanza, estaráse ó que dispoñen os arts. 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.                   

                                                           

                                                           

DISPOSICION DERRADEIRA                

                                                           

O  texto da presente ordenanza fiscal substitúe e derroga ó  da  anterior  que  aprobou  o  Pleno  en  esa publicación íntegra no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.      

                                                           

                                                           

ANEXO                              

                                                

                                                           

INDICE ALFABETICO DE VIAS PUBLICAS         

      

                         

Número de orde

Denominación da vía pública

Categoría

1

Aduana, Rúa

2

Alameda, Rúa

3

Alameda, Praza

4

Amaro Refojo, Rúa

5

Cabreiroá, Estrada

6

Caja de Ahorros, Rúa

7

Campo da Feira

8

Canella Cega, Rúa

9

Castelao, Rúa

10

Castilla, Avenida

11

Colón, Rúa

12

Concello, Praza do

13

Concepción Arenal, Rúa

14

Constitución, Rúa

15

Correos, Rúa

16

Coutos, Camiño Os

17

Cruz, Rúa

18

Cuartel, Rúa

19

Costa, Rúa

20

Curros Enríquez, Rúa

21

Deputación, Rúa

22

Eduardo Pondal, Rúa

23

Elle, Rúa

24

Elle, Travesía de

25

Eloy Luis André, Rúa

26

Elvira Carrera, Rúa

27

Espido, Rúa

28

Espido, Travesía

29

Flores, Rúa

30

Fonte do Sapo

31

Fontenova, Camiño de

32

Foxo, Rúa  O

33

Galicia, Rúa

34

García Barbón, Praza

35

Granxa, Camiño A

36

Irmáns Fernández Álvarez, Rúa

37

Irmáns Moreno, Rúa

38

Juan Guerra Valdés, Rua

39

Lamas Carvajal, Rúa

40

Laureano Peláez, Rúa

41

Laza, Estrada (até Cñº. A Rasela)

42

Laza, Estrada (desde Cñº. A Rasela até fín do núcleo de Verín)

43

Lisa, Rúa

44

Luis Espada, Avenida

45

Ladairo, Rúa

46

Marbana, Rúa

47

Mariano Carrero, Rúa

48

Maior, Rúa

49

Maior, Praza

50

Matadoiro, Rúa

51

Matadoiro - Elle, Rúa

52

Mercado Comarcal, Rúa

53

Mercado Comarcal, Acceso norte

54

Mercado Comarcal, Acceso leste

55

Mercé, Rúa

56

Mercé, Praza

57

Montemaior, Rúa

58

Muralla, Rúa

59

Olivar, Rúa

60

Ourense, Rúa

61

Outeiro, Rúa

62

Otero Pedrayo, Rúa

63

Pedro González, Rúa

64

Polideportivo, Rúa

65

Portugal, Avenida de (desde Avenida Luis Espada até Rúa Aduana)

66

Portugal, Avenida de (desde Rúa Aduana até Piscinas)

67

Portugal, Avenida de (desde Piscinas até o final do núcleo de Verín)

68

Pozo, Rúa

69

Queizás, Camiño de (zona urbana)

70

Queizás, Camiño de (zona non urbana)

71

Rasela, Camiño A

72

Remedios, Travesía

73

Río, Camiño do

74

Río Búbal, Rúa

75

Río Camba, Rúa

76

Río Támega, Rúa

77

Río Mente, Rúa

78

Rosalía de Castro, Rúa

79

Santamarina, Rúa José

80

San Antón, Rúa

81

San Blas, Rúa

82

San Félix, Rúa

83

San Gregorio, Rúa

84

San Lázaro, Avenida

85

San Lázaro, Canellón

86

San Pedro, Rúa

87

San Roque, Calle

88

San Rosendo, Rúa

89

Santiago Apóstolo, Rúa

90

Santiago Rodríguez, Rúa

91

Sousas, Avenida de

92

Sousas, Travesía de

93

Silvio Santiago, Rúa

94

Subida a Monterrey, Rúa

95

Traviesa, Rúa

96

Vences, Estrada de

97

Veiga, Travesía A

98

Vello de Sousas, Camiño

99

Vello de Fontenova, Camiño

100

Vicente Risco, Rúa

101

Viriato, Rúa

102

Resto rúas de Verín (terreo urbano)

103

Rúas de Feces de Abaixo (terreo urbano)

104

Rúas de Pazos (terreo urbano)

105

Resto de rúas núcleos rurais do municipio (terreo urbano)

                                 

                                                           

  

O   promedio   do  valor  do mercado da utilidade que se deriva   pola  utilización  privativa  ou  o aproveitamento especial  do  dominio público local, de acordo co informe do aparellador municipal, é o seguinte:                       

                                                           

                                    

Categoría de rúa

Ptas

Rúas de primeira categoría

78 800

Rúas de segunda categoría

48 650

Rúas de terceira categoría

51 250

Rúas de cuarta categoría

21 600

                      


 

            

         O alcalde                  O secretario           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                                                                                   

                                                           

DILIXENCIA:                                                                                                 

                                                      

Para  facer  constar  que o texto da presente Ordenanza publicóuse  íntegramente no B.O.P.  núm. 55 con data do 8 de marzo do 2000.                                             

                                                           

                                                           

                     O secretario,                         

 

ORDENANZA   FISCAL  REGULADORA  DA  TAXA  POLA PRESTACIÓN DE

ORDENANZA   FISCAL  REGULADORA  DA  TAXA  POLA PRESTACIÓN DE

SERVIZOS  DEPORTIVOS  EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, PISCINAS E

CASAS DE BAÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPALSERVIZOS  DEPORTIVOS  EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, PISCINAS E

CASAS DE BAÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL