Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DE COLUMNAS, SOPORTES, CARTEIS E OUTRAS INSTALACIONS LOCAIS ANÁLOGAS PARA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DE COLUMNAS, SOPORTES, CARTEIS E OUTRAS INSTALACIONS LOCAIS ANÁLOGAS PARA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS. PDF Imprimir Correo-e

 

 

                                                          

Artigo 1º.- Fundamento e natureza.                     

                                                            

En  uso  das facultades que conceden os  artígos 133.2 e 142 da Constitución e  o   artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril,   reguladora  das  bases  do  réxime local, e de conformidade co que dispoñen os arts.15 ó 19 da Lei 39/1998, do  28  de  decembro,  reguladora  das  facenda locais, este concello establece a taxa pola prestación de servicios ou a realización de actividades administrativas de competencia local  pola  "utilización  de  columnas, soportes, carteis e outras instalacións  locais análogas  para a exhibición de anuncios",   que   se   rexerá   pola   presente ordenanza, atendendo as  súas  normas  ó  que  prevé  o  artigo 58, en relación  co  artigo 20.4 x), ambos da Lei 39/1998, do 28 de decembro,  reguladora  das  facendas  locais,  de acordo coa modificación  que establece a Lei 25/1998, do 13 de xullo da modificación  do  réxime legal das taxas estatais e locais e de reordenación  das prestacións patrimoniais e de carácter público.                                                   

                                                           

Artigo 2º.- Feito impoñible.                           

                                                           

Constitúe o feito impoñible a instalación de anuncios en columnas, soportes,carteleras e outras instalacións análogas, propiedade da entidade local.                    

                                                           

Artigo 3º.- Obriga de contribuír.                      

                                                           

A  obriga  de contribuír  nace dende que se inicie a prestación do servicio, se ben esixirase o depósito previo do importe   total   da  taxa  no  momento  de solicitar a oportuna autorización.                                     

                                                           

Artigo 4º.- Suxeitos pasivos.                         

                                                           

1.- Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, e polo tanto   obrigados  ó  pagamento, os beneficiarios dos servicios   ou   das  actividades que preste ou realice este concello, a que se refire o artigo 2º.  

                  

2.- Terán a condición de substitutos as empresas de publicidade, considerándose coma tales, as que profesionalmente  executen  ou distribúan campañas publicitarias  a  través de carteis ou rótulos que teñan por obxecto, dar a coñecer   os  artigos , productos ou actividades de persoas ou entidades que as contraten para dita  publicidade;  ó mesmo tempo utilicen as columnas, soportes e  carteleiras e outras  instalacións propiedade deste concello.                                            

                                                           

Artigo 5º.- Base impoñible e liquidable.               

                                                           

A  base impoñible constituirase polos metros cadrados de superficie  de cada cartel,bandeirola ou anuncio que utilice os bens que se enumeraron no artigo 1º.                    

                                                           

Artigo 6º.- Cota tributaria.                           

                                                           

A  contía desta taxa que regula  esta  ordenanza, será a que se fixa na tarifa seguinte:                            


 

CONCEPTO 

IMPORTE

Pola colocación ou instalación de anuncios en columnas, soportes, carteleras e outras instalacións análogas, por unha soa vez.

 


222 ptas/m2


 

                     

                                                           

          

                                                           

Artigo 7º.- Obriga de pagamento.                      

                                                           

1.-  A  obriga  do pagamento das taxas que regula  esta ordenanza, nace ó autorizarse a utilización dos bens que  se  enumeraron  no  artigo 1º atendendo ó pedimento que formule o interesado.                                      

                                                           

2.-  O  pagamento  de  dita taxa efectuarase ó retirar a oportuna autorización.                                     

                                                           

3.-  As  débedas  por  esta  taxa  poderán esixirse polo procedemento administrativo de  prema, de   acordo  co Regulamento xeral de recadación.                           

                                                           

                                                           

Artigo 8º.- Normas de xestión.                         

                                                           

As   persoas   naturais   ou  xurídicas  interesadas  na utilización  dos  bens  a que se refire a presente ordenanza presentarán  a  solicitude   detallada  ante  este  concello do servicio que desexan.                                   


 

Artigo 9º.- Responsables.                              

                                                           

1.- Responderán con  solidariedade  das  obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a  que  se  refiren  os  artigos  38.1  e  39  da  Lei xeral tributaria.                                                

                                                           

2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das  sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de  crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral e nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.                                                

                                                           

Artigo 10º.- Infraccións e sancións tributarias.       

                                                           

En   todo  o  relativo  á cualificación  de  infraccións tributarias  e sancións, ademais do que prevé esta ordenanza estarase  ó que dispoñen os arts.77 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.                   

                                                           


 

DISPOSICION DERRADEIRA                  

                                                           

O  texto da presente ordenanza fiscal substitúe e derroga ó  da  anterior  que  aprobou  o  Pleno  en sesión  de data 25.11.1999 e entrará  en  vigor e será de aplicación ó día seguinte  da súa publicación íntegra no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.      

                                                           

                                                           

       O alcalde                    O secretario           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                                     

DILIXENCIA:                                             

                                                           

                                                           

Para  facer  constar  que  o  texto da presente Ordenanza publicóuse  íntegramente  no B.O.P. núm. 55 con data do 8 de marzo do 2000.                                             

                                                           

                                                           

                       O secretario,