Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA INSTALACION DE POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO, SITUADOS EN TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS AMBULANTES E RODAXES CINEMATOGRÁFICAS.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA INSTALACION DE POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO, SITUADOS EN TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS AMBULANTES E RODAXES CINEMATOGRÁFICAS. PDF Imprimir Correo-e

 


    Artigo 1º.- Fundamento e natureza.                     


De  conformidade co que prevé o artigo 58 en relación co artigo  20.3  n),  ambos  da  Lei  39/88, do 28 de decembro, reguladora   das   facendas   locais, segundo a modificación que establece o  artigo  66 da Lei 25/1998, do 13 de xullo, de  modificación do réxime legal das taxas estatais e locais e de reordenación das prestacións patrimoniais e de carácter público,  este  concello establece a taxa polas utilizacións privativas  ou  aproveitamentos especiais do dominio público local  por  " instalación de  postos,barracas,  casetas de venda,  espectáculos,  atraccións  ou  recreo,  situados  en terreos de uso público  local,  así  como,  industrias ambulantes  e  rodaxe  cinematográfica" que se regulará pola presente   ordenanza, que se redactou segundo ó que dispón o artigo 16 da devandita Lei 39/88.                          

                                                           

Artigo 2º.- Feito impoñible.


Constitúe o feito impoñible desta taxa a ocupación de terreos de uso público municipal con instalacións  de carácter  non fixo, para o exercicio de actividades de venda de  calquera  clase, e con aquelas destinadas a espectáculos ou recreos e rodaxe cinematográfica, así como ó exercicio de industrias ambulantes.                                     


 

Artigo 3º.- Obriga de contribuír.


A obriga de contribuír nace dende o momento en que o aproveitamento que se autoriza para a instalación de postos, espectáculos, recreo na vía pública, rodaxe cinematográfica e para  o exercicio de industrias ambulantes se efectúe, ou dende  que  se  realice  o aproveitamento se se fixera sen a oportuna autorización.                                     

                                                           

                                                           

Artigo 4º.- Suxeitos pasivos.


Serán   suxeitos   pasivos  contribuíntes  e  polo tanto obrigados ó pagamento, as persoas físicas ou xurídicas a que se   refire   o  artigo 33 da Lei xeral tributaria, ás que ó seu  favor  se  lles otorguen as licencias ou ás que se lles autorice  para efectuar o aproveitamento especial do dominio público local.                                             


 

Artigo 5º.- Base impoñible e liquidable.

 

Tomarase  como  base impoñible do presente tributo, o m2 de  superficie que ocupe o  posto, instalación ou actividade que  se autorice, valorado segundo a tarifa desta ordenanza, os  días naturais de ocupación, o prazo polo que se autorice a industria ambulante ou a rodaxe cinematográfica, os metros lineais e toneladas naquelas ocupacións que así se determina na tarifa.                                                 

                                                           

Artigo 6º.- Cota tributaria.

                                                           

1.-  A  contía  da taxa que regula esta ordenanza será a que se fixa na seguinte tarifa:                            

                                                           

CONCEPTO    

PTAS/DIA

1.- Ocupación de terreos con camións             

ou vehículos de máis de 1 000 kg con               

destino   á  venda de calquera clase                  

de artigos. Por tonelada ou fracción     


 


 

1 109 ptas.

2.- Ocupación de terreos con camións              

ou vehículos de menos de 1 000 kg con            

destino   á  venda de calquera clase                  

de artigos.Por tonelada ou fracción      


 


 

   555 ptas.   

3.- Ocupación de terreos con casetas               

de feira por metro lineal ou fracción     


 

500 ptas.

4.- Ocupación de terreos con noras,                  

tiovivo, carrusel para nenos, xogos                    

de cabaliños. Por cada m2 ou fracción       


 

333 ptas.  

5.- Por ocupación de terreos con destino           

a coches de choque. Por m2 ou fracción      

333 ptas.  

6.- Por ocupación de terreos con destino           

a tómbolas comerciais. Por cada metro             

lineal  ou  fracción.                             


 

555 ptas.

7.- Por ocupación de terreos con destino           

a bambáns  e a  barcas voadoras. Por               

m2 ou fracción.                              .                


 

72 ptas

8.- Por ocupación de terreos con destino           

á instalación da caldeira do polbo, masa           

fritida, patacas fritidas, xeados, etc.Por             

m2   ou   fracción                           .  


 

776 ptas

9.- Por venda ambulante ó brazo, de globos,      

bastóns, barquillos e calequera  outra               

clase de artigos. (Os vendedores a que se         

refire este epígrafe non poderán utilizar              

carros, carrillos, vehículos, mesas nin               

ningún  outro  artefacto  apoiado  no  chan)


 


 


 

       555 ptas.     

10.- Postos de venda de calquera clase de        

artigos que non se reflexaran con anterioridade. 

Por m2 ou fracción.                        


 

222 ptas

                  

                                     

                                                           

Artigo 7º.- Normas de xestión.


1.-  As  persoas  naturais  o  xurídicas interesadas en obter autorizaciçon para a colocación de postos ou outras instalacións na vía pública, presentarán no Concello solicitude detallada da extensión, duración e carácter do aproveitamento.                                            

                                                           

2.-  Os  titulares  dos aproveitamentos, ó prescribir a licencia  que se lles concedeu , retirarán da vía pública as instalacións e de non o facer, oconcello farase cargo delas, se fosen utilizables,ou adoptará  as  medidas necesarias para a súa utilización.                         

                                                           

3.- Non se consentirá a ocupación da vía pública ata que se aboe e obteña a correspondente licencia  polos interesados.                                               

                                                           

4.-  As  autorizacións  terán  carácter  persoal  e non se poderán ceder ou subarrendar a terceiros.O imcumprimento  deste mandato dará lugar á anulación da licencia.                                                  

                                                           

Artigo 8º.- Responsables.


1.- Responderán con solidariedade das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a  que  se  refiren  os  artigos  38.1  e  39  da  Lei xeral tributaria.                                           

2.-Serán  responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de  crebas,  concursos,  sociedades e entidades en xeral nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.                                                


 

Artigo 9º.- Obriga do pagamento.


1.-O  pagamento  da  taxa  realizarase  por aboamento directo  na  Tesourería  Municipal ou onde establecera  o Concello,  pero  sempre  antes  de  retirar a correspondente licencia.                                                  

                                                           

Artigo  10º.-  Exencións, reduccións e demais beneficios

legalmente aplicables.

 

Non se recoñece ningún beneficio tributario,salvo os que sexan  consecuencia do que establecen os tratados ou acordos internacionais  ou os que prevén as normas con rango de lei.


 

Artigo 11º.- Infraccións e sancións tributarias.       


En   todo  o  relativo  á  calificación  de  infraccións tributarias e sancións, ademais do que prevé esta ordenanza, estaráse ó que dispoñen os arts. 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.                   

                                                           

DISPOSICION DERRADEIRA                               

O  texto da presente ordenanza fiscal substitúe e derroga ó  da  anterior  que  aprobou  o  Pleno  en sesión  de data 25.11.1999  e entrará  en  vigor e será de aplicación ó día seguinte da súa publicación íntegra no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.      

                                                           

                                                           

                                                           

ANEXO


                                                        

INDICE ALFABETICO DE VIAS PUBLICAS 

                                            

 

Número de orde

Denominación da vía pública

Categoría

1

Aduana, Rúa

2

Alameda, Rúa

3

Alameda, Praza

4

Amaro Refojo, Rúa

5

Cabreiroá, Estrada

6

Caja de Ahorros, Rúa

7

Campo da Feira

8

Canella Cega, Rúa

9

Castelao, Rúa

10

Castilla, Avenida

11

Colón, Rúa

12

Concello, Praza do

13

Concepción Arenal, Rúa

14

Constitución, Rúa

15

Correos, Rúa

16

Coutos, Camiño Os

17

Cruz, Rúa

18

Cuartel, Rúa

19

Costa, Rúa

20

Curros Enríquez, Rúa

21

Deputación, Rúa

22

Eduardo Pondal, Rúa

23

Elle, Rúa

24

Elle, Travesía de

25

Eloy Luis André, Rúa

26

Elvira Carrera, Rúa

27

Espido, Rúa

28

Espido, Travesía

29

Flores, Rúa

30

Fonte do Sapo

31

Fontenova, Camiño de

32

Foxo, Rúa  O

33

Galicia, Rúa

34

García Barbón, Praza

35

Granxa, Camiño A

36

Irmáns Fernández Álvarez, Rúa

37

Irmáns Moreno, Rúa

38

Juan Guerra Valdés, Rua

39

Lamas Carvajal, Rúa

40

Laureano Peláez, Rúa

41

Laza, Estrada (até Cñº. A Rasela)

42

Laza, Estrada (desde Cñº. A Rasela até fín do núcleo de Verín)

43

Lisa, Rúa

44

Luis Espada, Avenida

45

Ladairo, Rúa

46

Marbana, Rúa

47

Mariano Carrero, Rúa

48

Maior, Rúa

49

Maior, Praza

50

Matadoiro, Rúa

51

Matadoiro - Elle, Rúa

52

Mercado Comarcal, Rúa

53

Mercado Comarcal, Acceso norte

54

Mercado Comarcal, Acceso leste

55

Mercé, Rúa

56

Mercé, Praza

57

Montemaior, Rúa

58

Muralla, Rúa

59

Olivar, Rúa

60

Ourense, Rúa

61

Outeiro, Rúa

62

Otero Pedrayo, Rúa

63

Pedro González, Rúa

64

Polideportivo, Rúa

65

Portugal, Avenida de (desde Avenida Luis Espada até Rúa Aduana)

66

Portugal, Avenida de (desde Rúa Aduana até Piscinas)

67

Portugal, Avenida de (desde Piscinas até o final do núcleo de Verín)

68

Pozo, Rúa

69

Queizás, Camiño de (zona urbana)

70

Queizás, Camiño de (zona non urbana)

71

Rasela, Camiño A

72

Remedios, Travesía

73

Río, Camiño do

74

Río Búbal, Rúa

75

Río Camba, Rúa

76

Río Támega, Rúa

77

Río Mente, Rúa

78

Rosalía de Castro, Rúa

79

Santamarina, Rúa José

80

San Antón, Rúa

81

San Blas, Rúa

82

San Félix, Rúa

83

San Gregorio, Rúa

84

San Lázaro, Avenida

85

San Lázaro, Canellón

86

San Pedro, Rúa

87

San Roque, Calle

88

San Rosendo, Rúa

89

Santiago Apóstolo, Rúa

90

Santiago Rodríguez, Rúa

91

Sousas, Avenida de

92

Sousas, Travesía de

93

Silvio Santiago, Rúa

94

Subida a Monterrey, Rúa

95

Traviesa, Rúa

96

Vences, Estrada de

97

Veiga, Travesía A

98

Vello de Sousas, Camiño

99

Vello de Fontenova, Camiño

100

Vicente Risco, Rúa

101

Viriato, Rúa

102

Resto rúas de Verín (terreo urbano)

103

Rúas de Feces de Abaixo (terreo urbano)

104

Rúas de Pazos (terreo urbano)

105

Resto de rúas núcleos rurais do municipio (terreo urbano)

                                                           

                                                              

O promedio do valor do mercado da utilidade que se deriva pola utilización privativa ou o aproveitamento especial  do  dominio público local, de acordo co informe do aparellador municipal, é o seguinte:                       

                                                           

                                        

Categoría de rúa

Ptas

Rúas de primeira categoría

78 800

Rúas de segunda categoría

48 650

Rúas de terceira categoría

51 250

Rúas de cuarta categoría

21 600

                  


 


 

         O alcalde                  O secretario           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                                                                                       

     DILIXENCIA: 

 

                                                           

Para  facer  constar  que o texto da presente Ordenanza publicóuse  íntegramente no B.O.P.  núm. 55 con data do 8 de marzo do 2000.                                             

                                                           

                                                           

                  O secretario,