Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DE SERVICIOS NAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DE SERVICIOS NAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. PDF Imprimir Correo-e

 

                                                                    

Artigo 1º.- Fundamento e natureza.

No uso das facultades  que conceden   os  artigos 133.2 e 142 da Constitución e   o  artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril,   reguladora   das   bases  do  réxime  local,  e  de conformidade co que dispoñen os arts.15 a 19 da Lei 39/1998, do  28  de  decembro,  reguladora  das facendas locais, este Concello  establece a taxa pola prestación de servicios ou a realización  de  actividades administrativas de competencia local  "nas  escolas  deportivas  municipais", que se rexerá pola presente   ordenanza, atendendo  as súas normas   ó que  prevé o artigo 58, en relación co artigo 20.4 v), ambos da  Lei  39/1998, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais,  de  acordo  coa  modificación  que  establece a Lei 25/98,  do  13 de xullo, de modificación do réxime legal das taxas  estatais  e  locais e de reordenación das prestacións patrimoniais e de carácter público.                   


 

Artigo 2º.- Feito Impoñible

Constitúe  o  feito impoñible deste tributo a prestación de servicios nas escolas deportivas municipais.            

    Ditos servicios continúenos :                          

    - Iniciación predeportiva.                             

    - Iniciación polideportiva.                            

    - Ensino de kárate.                                    

    - Ensino de futbol sala.                               

    - Ensino  de   baloncesto.                             

    - Ensino de tenis.                                     

    - Ensino de futbol.                                    

    - Ensino de hockey.                                    

    - Ensino de patinaxe.                                  

                                                           

Artigo 3º.- Obriga de contribuír.

A obriga de contribuír nace coa iniciación da prestación dos servicios,  aínda  que se poderá esixir o depósito previo do  seu importe total coa súa solicitude.                       

Artigo 4º.- Suxeitos pasivos.                                                           

Serán suxeitos pasivos  coa obriga do pagamento da  taxa que regula  esta  ordenanza, os que se beneficien  dos servicios  ou  actividades  que  preste  ou  realice  o concello a que se refire o artigo 2º.                      

                                                                                                                     

Artigo 5º.- Base impoñible e liquidable                                                        

A  base impoñible constituírase polo núm. de persoas que utilicen o servicio e o tempo de estancia no establecemento.


 

Artigo 6º.- Cota tributaria

A contía da taxa que regula esta ordenanza será a que se fixa na seguinte tarifa:                                   

CONCEPTO

IMPORTE

Por alumno e curso

2 535 ptas.

                                                           

 

(O  curso  terá unha duración que irá dende o mes de outubro ata o mes de xuño).                                        

                                                           

Artigo 7º.- Obriga de pagamento.

O   pagamento   da   taxa   efectuarase  no  momento  de matricularse nos ensinos que se impartan.                  

                                                           

Artigo 8º.- Responsables.

 

1.- Responderán  solidariamente  das  obrigas tributarias  do  suxeito  pasivo  as  persoas físicas  e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.                                                

2.-  Serán  responsables subsidiarios os administradores das  sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de  crebas,  concursos,  sociedades e entidades en xeral nos supostos  e  co alcance  que sinala o art. 40 da Lei xeral tributaria.                                                


 

Artigo 9º.- Infraccións e sancións tributarias

 

En   todo  o  relativo  á  cualificación de  infraccións tributarias  e sancións, ademais do que prevé esta ordenanza estarase  ó  que  dispoñen  os artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.             

                                                           

                                                           

DISPOSICION DERRADEIRA

                                                           

O texto da presente ordenanza fiscal substitúe e derroga ó   da  anterior  que  aprobou  o  Pleno  en  sesión de data 25.11.1999  e  entrará  en  vigor e será de aplicación ó día seguinte  da súa publicación íntegra no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.      

                                                           

        O alcalde                      O secretario        

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

    DILIXENCIA:                                            

                                                           

                                                           

Para  facer  constar  que  o  texto da presente Ordenanza publicóuse  íntegramente  no B.O.P. núm. 55 con data do 8 de marzo do 2000.                                             

                                                           

                                                           

                                                           

                       O secretario,