Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TENDIDOS, TUBERIAS E GALERÍAS PARA AS CONDUCCIÓNS DE ENERXÍA ELÉCTRICA, AUGA, GAS OU CALQUERA OUTRO FLUÍDO, INCLUIDOS OS POSTES PARA LIÑAS, CABLES, ROSCAS DE ÁS, CAIXAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN OU DE REXISTRO.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TENDIDOS, TUBERIAS E GALERÍAS PARA AS CONDUCCIÓNS DE ENERXÍA ELÉCTRICA, AUGA, GAS OU CALQUERA OUTRO FLUÍDO, INCLUIDOS OS POSTES PARA LIÑAS, CABLES, ROSCAS DE ÁS, CAIXAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN OU DE REXISTRO. PDF Imprimir Correo-e

 

                                                           
Artigo 1º.- Fundamento e natureza.

1.- De conformidade co que prevé o artigo 58 en relación co  artigo  20.3  k), ambos da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora   das   facendas  locais,  segundo a modificación que establece o   artigo 66 da Lei 25/1998, do 13 de xullo, de  modificación do réxime legal das taxas estatais e locais e de reordenación das prestacións patrimoniais e de carácter público,  este  concello  establece  a taxa por utilizacións privativas  ou  aproveitamentos especiais do dominio público local por "tendidos, tuberías e galerías para as conduccións de  enerxía  eléctrica,  auga, gas ou calquera outro fluído, incluídos os postes para liñas, cables, roscas de ás, caixas de amarre, de distribucción ou de rexistro, transformadores, rieis,  básculas,  aparellos  para venda automática e outros análogos  que  se  establezan  sobre vías públicas ou outros terreos   de   dominio   público  local,  ou  que voen sobre eles",  que  regulará  a presente ordenanza, que se redactou conforme  ó  que  dispón o artigo 16 da devandita lei 39/88.

Artigo 2º.- Feito impoñible.                          

Constitúe   o   feito   impoñible   deste   tributo,  o aproveitamento  do  chan ou voo da vía plúbica e bens de uso público  municipal con tendidos, tuberías e galerías para as conduccións  de  enerxía eléctrica,  auga,  gas ou calquera outro  fluído incluídos os postes para liñas, cables, roscas de  ás, caixas  de amarre, de distribucción ou de rexistro, transformadores,   rieis,  básculas,  aparellos  para venda automática e outros análogos.                              

Artigo 3º.- Obriga de contribuír.

A obriga  de   contribuír nace coa ocupación do chan ou voos  da  vía  pública  ou bens de uso público cos elementos que se indicaron no artigo anterior. Para   os   sucesivos  exercicios  ou alta  inicial,  a
remuneración  terá  lugar  o  1  de  xaneiro de cada ano e o período  impositivo  comprenderá  o  ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cesamento no aproveitamento,nese caso, a cota ratearase por tributos naturais.                    
                                                           
Artigo 4º.- Suxeitos pasivos.                         
                                                           
Serán  suxeitos pasivos desta taxa os contribuíntes, as persoas  físicas ou xurídicas así como as entidades a que se refire  o  artigo  33 da Lei xeral tributaria que aproveiten especialmente  o beneficio particular  do  dominio público local.                                                     
                                                           
Artigo 5º.- Base impoñible e liquidable.

1.-  Tomarase  como base impoñible do presente tributo:
       a)   Por  ocupación  directa  do  chan:  o  valor  da superficie  do  terreo que ocupe o  aproveitamento e as súas instalacións accesorias.                                   
       b)  Por  ocupación  do  voo,  os  metros de cables ou elementos análogos.                                                                                          
2.-  Cando o aproveitamento do chan, subsolo ou voo das vías   públicas   municipais   se   realice por   empresas explotadoras de servicios de subministracións que  afecten á xeneralidade  ou  a unha parte importante do vecindario, a base  impoñible  consistirá nas ganancias brutas procedentes da facturación  que  obteñan  anualmente  ditas empresas no termo municipal.                                           
                                                           
Artigo 6º.- Categoría das rúas.                       
                                                           
1.-   Para  os  efectos da aplicación do apartado D) da tarifa,  as  vías  públicas  deste municipio clasifícanse en catro categorías.                                          
2.-  Anexo a esta ordenanza figura un índice alfabético das vías públicas deste Municipio con expresión da categoría que corresponde a cada unha delas.                         
                                                           
Artigo 7º.- Cota tributaria.                           
                                                           
    1.-  A  contía  da  taxa que regula esta  ordenanza será a que se fixa na seguinte tarifa:                          
                                                           
    A).-                                                   
                                                           
CONCEPTOS                               UNIDADE               CATEGORIAS RUAS/PESETAS ANO
                                               DE  DEBEDA                           1ª       2ª     3ª       4ª

                                                           
Roscas  de ás                                 1 ud.                                49       35     25      13
                                                            
Rieis                                              1 ud.                                 49       35     25      13
                                                            
Postes                                           1 ud.                               192       143   100      52
                                                           
Cables                                   m lineal ou fracción                  480       358   252     132
                                                           
Tuberías                                m lineal ou fracción                  480       358   252     132
                                                           
Rieis                                     m lineal ou fracción                  480       358   252     132
                                                           
Mangueiras                           m lineal ou fracción                  480       358   252     132
                                                           
Transformadores                    m2 ou fracción                        4806      3578  2515    1318
                                                           
Caixa de amarre                                            
distribución e                                             
rexistro                                m2 ou fracción                         4806      3578  2515    1318
                                                           
Básculas                             m2 ou fracción                         4806      3578  2515    1318
                                                           
Aparellos e                                                
bombas  de                                                 
gasolina e                                                 
análogos                            m2 ou fracción                         4806      3578  2515    1318
                                                           
Cabinas fotográ-                                           
ficas e máquinas                                           
similares                           m2 ou fracción                          4806      3578  2515    1318
                                                           
Aparellos ou má-                                           
quinas de expe-                                            
dición de cal-                                             
quera producto                                             
non especificado                                           
nos apartados an-                                          
teriores.                           m2 ou fracción                          4806     3578  2515    1318
                                                           
                                                           
B) Non obstante o anterior, para as empresas explotadoras de servicio  de subministración que afecten á xeneralidade ou a unha  parte  importante  do vecindario, a contía da taxa que regula  esta ordenanza  consistirá,  en  todo  caso  e  sen excepción  ningunha,  no  1,5  %  das  ganancias brutas que procedan da facturación que obteñan anualmente en cada termo municipal as referidas empresas.                           
                                                           
A contía da taxa que puidese corresponder a Telefónica de  España, S.A., englóbase na compensación en metálico de  periodicidade  anual  a  que  se  refire o apartado 1 do artigo 4 da Lei 15/87, do 30 de xullo (disposición adicional 8ª da Lei 39/88, do 28 de decembro).                       
                                                           
Artigo 8º.- Normas de xestión.

1.-  As  persoas  naturais  ou  xurídicas interesadas na obtención   dos aproveitamentos que regula esta  ordenanza, presentarán    no   concello   declaración   detallada   das instalacións  que pretenden realizar, acompañando os planos correspondentes.                                           
2.-  Toda  alteración nos  aproveitamentos comunicaráselle   á   administración  municipal  mediante a oportuna  declaración,  ata  o  último  día  do  mes natural seguinte  a  aquel  no que se produza, e, en tal caso, cando estes  feitos dean orixe á aplicación de cotas máis elevadas só  se  liquidará a diferencia entre a cota superior e a que xa se satisfixo.                                           
3.- Igualmente,   presentaran tales declaracións en caso de  baixa  total  ou  parcial  dos aproveitamentos  que  se concederon,  dende que o feito se produza e ata o último día do mes natural seguinte a aquel en que tivo lugar.         
4.- O   tributo   recadarase  anualmente  nos  prazos que  se  sinalaron  para  os  efectos  para  os tributos de notificación colectiva e periódica.                        
                                                           
Artigo 9º.- Responsables.                              
                                                           
1.- Responderán con  solidariedade  das  obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a  que  se  refiren  os  artigos  38.1  e  39  da  Lei xeral tributaria.                                                
2.- Serán  responsables subsidiarios os administradores das  sociedades  e os síndicos,interventores ou liquidadores da  crebas,  concursos,  sociedades e entidades en xeral nos supostos  e  co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral
tributaria.                                                                                                             
Artigo 10º.- Obriga do pagamento.                      

a) Cando se trate de concesión de novos aproveitamentos, polo  aboamento  directo   na  Tesourería Municipal ou onde establecese  o  concello,  pero  sempre  antes  de retirar a correspondente licencia.                                   
b)  Cando se trate de concesións  de  aproveitamentos que xa   se   autorizaran   ou   e    prorrogaran ,   e  que  se incluíron  nos  padróns  e  matrículas  desta  taxa por anos naturais, nas  oficinas da Recadación municipal e nos prazos que sinala o Regulamento xeral de recadación.              
                                                           
Artigo  11º.-  Exencións, reduccións e demais beneficios
legalmente aplicables.                                     
                                                           
Non se recoñece ningún beneficio tributario,salvo os que sexan   consecuencia   do  que  establecen os  tratados  ou acordos  internacionais ou os que prevén as normas con rango de lei.                                                    
                                                           
Artigo 12º.- Infraccións e sancións tributarias.       
                                                           
En  todo  o  relativo  á  cualificación  de  infraccións tributarias e sancións, ademais do que prevé esta ordenanza, estarase  ó que dispoñen os arts.77 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.                   
                                                           
DISPOSICION DERRADEIRA                     
                                                           
O  texto da presente ordenanza fiscal substitúe e derroga ó  da  anterior  que  aprobou  o  Pleno  en sesión  de data 25.11.1999  e  entrará  en  vigor e será de aplicación ó día seguinte  da súa publicación íntegra no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.      
                                                           
                                                           
ANEXO                              
                                                 
                                                           
                                                           
INDICE ALFABETICO DE VIAS PUBLICAS         
                     
                                                           
     
Número de orde
Denominación da vía pública
Categoría
1
Aduana, Rúa
2
Alameda, Rúa
3
Alameda, Praza
4
Amaro Refojo, Rúa
5
Cabreiroá, Estrada
6
Caja de Ahorros, Rúa
7
Campo da Feira
8
Canella Cega, Rúa
9
Castelao, Rúa
10
Castilla, Avenida
11
Colón, Rúa
12
Concello, Praza do
13
Concepción Arenal, Rúa
14
Constitución, Rúa
15
Correos, Rúa
16
Coutos, Camiño Os
17
Cruz, Rúa
18
Cuartel, Rúa
19
Costa, Rúa
20
Curros Enríquez, Rúa
21
Deputación, Rúa
22
Eduardo Pondal, Rúa
23
Elle, Rúa
24
Elle, Travesía de
25
Eloy Luis André, Rúa
26
Elvira Carrera, Rúa
27
Espido, Rúa
28
Espido, Travesía
29
Flores, Rúa
30
Fonte do Sapo
31
Fontenova, Camiño de
32
Foxo, Rúa  O
33
Galicia, Rúa
34
García Barbón, Praza
35
Granxa, Camiño A
36
Irmáns Fernández Álvarez, Rúa
37
Irmáns Moreno, Rúa
38
Juan Guerra Valdés, Rua
39
Lamas Carvajal, Rúa
40
Laureano Peláez, Rúa
41
Laza, Estrada (até Cñº. A Rasela)
42
Laza, Estrada (desde Cñº. A Rasela até fín do núcleo de Verín)
43
Lisa, Rúa
44
Luis Espada, Avenida
45
Ladairo, Rúa
46
Marbana, Rúa
47
Mariano Carrero, Rúa
48
Maior, Rúa
49
Maior, Praza
50
Matadoiro, Rúa
51
Matadoiro - Elle, Rúa
52
Mercado Comarcal, Rúa
53
Mercado Comarcal, Acceso norte
54
Mercado Comarcal, Acceso leste
55
Mercé, Rúa
56
Mercé, Praza
57
Montemaior, Rúa
58
Muralla, Rúa
59
Olivar, Rúa
60
Ourense, Rúa
61
Outeiro, Rúa
62
Otero Pedrayo, Rúa
63
Pedro González, Rúa
64
Polideportivo, Rúa
65
Portugal, Avenida de (desde Avenida Luis Espada até Rúa Aduana)
66
Portugal, Avenida de (desde Rúa Aduana até Piscinas)
67
Portugal, Avenida de (desde Piscinas até o final do núcleo de Verín)
68
Pozo, Rúa
69
Queizás, Camiño de (zona urbana)
70
Queizás, Camiño de (zona non urbana)
71
Rasela, Camiño A
72
Remedios, Travesía
73
Río, Camiño do
74
Río Búbal, Rúa
75
Río Camba, Rúa
76
Río Támega, Rúa
77
Río Mente, Rúa
78
Rosalía de Castro, Rúa
79
Santamarina, Rúa José
80
San Antón, Rúa
81
San Blas, Rúa
82
San Félix, Rúa
83
San Gregorio, Rúa
84
San Lázaro, Avenida
85
San Lázaro, Canellón
86
San Pedro, Rúa
87
San Roque, Calle
88
San Rosendo, Rúa
89
Santiago Apóstolo, Rúa
90
Santiago Rodríguez, Rúa
91
Sousas, Avenida de
92
Sousas, Travesía de
93
Silvio Santiago, Rúa
94
Subida a Monterrey, Rúa
95
Traviesa, Rúa
96
Vences, Estrada de
97
Veiga, Travesía A
98
Vello de Sousas, Camiño
99
Vello de Fontenova, Camiño
100
Vicente Risco, Rúa
101
Viriato, Rúa
102
Resto rúas de Verín (terreo urbano)
103
Rúas de Feces de Abaixo (terreo urbano)
104
Rúas de Pazos (terreo urbano)
105
Resto de rúas núcleos rurais do municipio (terreo urbano)
                                                     
 
                                                           
O   promedio   do  valor  do mercado da utilidade que se deriva   pola  utilización  privativa  ou  o aproveitamento especial  do  dominio público local, de acordo co informe do aparellador municipal, é o seguinte:                       
                                                           
                                    
Categoría de rúa
Ptas
Rúas de primeira categoría
78 800
Rúas de segunda categoría
48 650
Rúas de terceira categoría
51 250
Rúas de cuarta categoría
21 600
                      
           
                                                           
         O alcalde                  O secretario           
                                                           
                                                           
                                                           
DILIXENCIA:                                            
                                                           
Para  facer  constar  que  o texto da presente Ordenanza publicóuse  íntegramente  no B.O.P. núm. 55 con data do 8 de marzo do 2000.                                             
                                                           
                                                           
                                                           
                       O secretario,