Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENCIAS DE AUTO-TAXI E DEMAIS VEHICULOS DE ALUGUER.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENCIAS DE AUTO-TAXI E DEMAIS VEHICULOS DE ALUGUER. PDF Imprimir Correo-e

 

Artigo 1º.-  Fundamento e natureza.                     

                                                           

No uso das facultades que conceden os artigos 133.2 e 142 da Constitución e o artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora  das  Bases do Réxime Local, e de conformidade co que  dispoñen os  arts.  15  a  19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro,  reguladora  das  Facendas  Locais,  este Concello establece  a  "Taxa  por  licencia  de  autotaxis  e  demais vehículos de aluguer", que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as súas normas ó que prevé no artigo 58 da citada Lei 39/1988.                                        

                                                           

Artigo 2º.- Feito Impoñible.                            

                                                           

Constitúe o feito impoñible desta Taxa a presentación e a realización  das actividades que, en relación coas licencias de autotaxis e demais vehículos de aluguer a que se refire o Regulamento que se aprobou polo Real Decreto 763/1979, do 16 de marzo, que se sinalan a continuación:                   

                                                           

   a) Concesión e expedición de licencias.                 

                                                           

   b)  Autorización  para  transmisión  de  licencias  cando proceda  o  seu  outorgamento,  con arranxo  á  lexislación vixente.                                                   

                                                           

   c)  Autorización  para substitución dos vehículos afectos ás licencias, ben sexa este cambio de tipo voluntario ou por imposición legal.                                          

                                                           

   d)  Revisión  anual  ordinaria  dos  vehículos e revisión extraordinaria a instancia a parte.                        

                                                           

   e) Dilixenciamento dos libros de rexistro das empresas de servicios de transportes que se regulan en dito Regulamento.

                                                           

   f) Uso e explotación de licencias e autorizacións.      

                                                           

Artigo 3º.-  Suxeito Pasivo.                            


 

Están  obrigados  o  pagamento  da  taxa,  en concepto de suxeitos   pasivos   contribuíntes,  as persoas  físicas  e xurídicas  e  as entidades, a que se refire o art. 33 da Lei Xeral Tributaria, seguintes:                               

                                                           

1.- A persoa ou entidade a quen se outorgue a concesión e expedición  da licencia, ou a quen se autorice a transmisión da mesma.                                                  

                                                           

2.-  O  titular  da  licencia o que substitúa ou revise o vehículo,    sendo   a   revisión   tanto   ordinaria como extraordinaria,  e/ou  que  dilixencie  o libro de rexistro.

                                                           

                                                           

Artigo 4º.- Responsable.                                

                                                           

1.- Responderán con solidariedade das obrigas tributarias do  suxeito  pasivo, as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.      

                                                           

2.- Serán  responsables  subsidiarios, os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de   crebas,  concursos, sociedades e entidades en xeral,nos supostos  e co alcance  que sinala os art. 40 da Lei Xeral Tributaria.                                                

                                                           

Artigo 5º.- Cota tributaria.                            

                                                           

A  cota  tributaria determinaráse por unha cantidade fixa sinalada según a natureza do sevicio ou actividade de acordo coa seguinte Tarifa:                                       

                                                           

    

CONCEPTOS

IMPORTE/PESETAS

A).- Concesión, expedición e rexistro de licencias. 

  • Por cada licencia:                                    

     1.- Da clase A:                                       

     2.- Da clase B:                           

     3.- Da clase C:                                       

     4.- Ambulancias:                           


 

55. 450 PTAS

B).- Uso e explotación de licencias.                       

     Por cada licencia:                                    

     1.- Da clase A:                                       

     2.- Da clase B:                             

     3.- Da clase C:                                       

     4.- Ambulancias:                            

5. 545 PTAS


 

C).- Substitución de vehículos:                            

     Por cada licencia:                                    

     1.- Da clase A:                                       

     2.- Da clase B:                            

     3.- Da clase C:                                       

     4.- Ambulancias:                            


 

1. 109 PTAS


 

D).- Transferencia de licencia.                            

     1.- Por herdanza:                          

     2.- Por venda:   


110.900 PTAS


 

                        

                                                           

Artigo 6º.- Exencións e bonificacións.                 


 

Non  se  concederá  exención ou bonificacións algunha no pagamento da Taxa.                                         

                                                           

Artigo 7º.- Obriga do pagamento.                       

                                                           

1.-  A  obriga  do  pagamento  da  taxa  que regula esta ordenanza, nace nos casos sinalados nas letras a), b), c) do artigo  2º,  na  data  que  este Concello conceda e expida a correspondente licencia  ou  atorice a súa transmisión ou a substitución do vehículo.  

                              

2.-  Cando  se  trate  da  prestación  dos  servicios de vehículos e   de delixenciamentos de  libros  de

rexistro,estará  obrigado  o pagamento da taxa no momento no que   se  inicie  aquela  prestación, entendendo,  a  estos efectos,  que  dita iniciación se produza coa solicitude dos mesmos.                                                    

                                                           

Artigo 8º.- Declaración de ingreso.                    


 

1.-  A  relación  das  actividades  e  a  prestación dos servicios suxeitos a esta Taxa se levarán a cabo a instancia de parte.                                                  

                                                           

2.-  Tódalas  cotas  serán  obxecto  de liquidación para ingreso  directo, unha vez que se concedan as licencias ou autorizacións   de   que se trate e unha vez que se realicen os  servicios solicitados, procedendo os contribuíntes o seu pagamento  establecido polo Regulamento Xeral de Recadación.

                                                           

Artigo 9º.- Infraccións e sancións.                    

                                                           

En  todo  o  relativo  a  cualificación  de  infraccións tributarias,   así   como   das   sancións   que  as mesmas correspondan en cada casa, estaráse ó disposto nos artigo 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.                       

                                                           

                                                           

DISPOSICION DERRADEIRA                 

                                                           

O texto da presente ordenanza fiscal substitúe e derroga ó  da  anterior  que  aprobou  o  Pleno  en sesión  de data 25.11.1999  e  entrará  en  vigor e será de aplicación ó día seguinte da súa publicación íntegra no BOP , permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.      

                                                           

          O alcalde,                O secretario,          

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

   DILIXENCIA:                                             

                                                           

                                                           

Para  facer  constar  que  o  texto da presente Ordenanza publicóuse  íntegramente  no B.O.P. núm. 55 con data do 8 de marzo do 2000.                                             

                                                           

                                                           

                     O secretario