Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Urbanismo
Licenza de Obras de Derruba PDF Imprimir Correo-e
A licencia urbanística ten por finalidade comprobar que os actos de edificación e uso do solo proxectados se axustan ó ordenamento urbanístico vixente. Así mesmo, para a concesión da licencia verificarase se o aproveitamento proxectado se axusta ó susceptible de apropiación e se as obras e usos proxectados reúnen as condicións esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.

Como facelo

Presencialmente

Cubrindo un modelo normalizado que estará á súa disposición nas oficinas municipais, pagar as taxas correspondentes e acompañar a documentación necesaria na oficina do Rexistro do Concello.

Documentación requirida

  • Impreso de solicitude.
  • Plano a escala da cartografía oficial con indicación do edificio a derrubar.
  • Reportaxe fotográfica do edificio.
  • Xustificante do pagamento de taxas (2% do orzamento do proxecto técnico).
  • Proxecto técnico redactado por técnico competente e visado polo correspondente Colexio Profesional.
  • Oficio de dirección das obras, dirección da obra e dirección da execución da obra.

Donde facelo

Oficina de Rexistro do Concello.
Concello de Verín
Teléfono: 988 410000-01
Horario: De 9:00 a 14:00 horas.

Normativa Municipal

  • Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de Construccións, Instalacións e Obras (ICIO).