Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE ORDENACIÓN E REGULACIÓN DO APARCADOIRO DE VEHÍCULOS NA VÍA PÚBLICA (ORA)
ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE ORDENACIÓN E REGULACIÓN DO APARCADOIRO DE VEHÍCULOS NA VÍA PÚBLICA (ORA) PDF Imprimir Correo-e

*****************************************************************************************

GALEGO

*****************************************************************************************

EDICTO:


Ao non se presentar reclamacións contra o acordo provisional do Pleno de data 19.04.2017, relativo á aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación privativa ou aproveitamento especial do dominio público local mediante o estacionamento de vehículos na vía pública en zonas de aparcadoiro limitado, o acordo queda aprobado definitivamente, sendo o texto íntegro da ordenanza o que figura como anexo deste edicto.


Contra a súa aprobación definitiva cabe interpor o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con sede en A Coruña, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.


Verín, 22 de xuño de 2017


O alcalde


Gerardo Seoane Fidalgo


ANEXO


ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA OCUPACIÓN PRIVATIVA OU O APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL MEDIANTE O APARCADOIRO DE VEHÍCULOS EN ZONAS DE APARCADOIRO LIMITADO


CAPÍTULO PRIMEIRO: FUNDAMENTO


ARTIGO 1: FUNDAMENTO:


En uso das facultades concedidas polos artigos 4 e 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei reguladora das facendas locais (texto refundido aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo), este concello establece a taxa polo aparcadoiro de vehículos en determinadas zonas que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao prevido nos artigos 20 e seguintes de dita Lei reguladora das facendas locais.


CAPÍTULO SEGUNDO: FEITO IMPOÑIBLE


ARTIGO 2: FEITO IMPOÑIBLE:


O feito impoñible está constituído polo aparcadoiro de vehículos nas zonas onde estea limitada a duración do aparcadoiro regulado na Ordenanza do servizo de ordenación e regulación do aparcadoiro de vehículos, coas limitacións temporais que nela se contemplan.


ARTIGO 3: SUPOSTOS DE NON SUXEICIÓN:


Quedan excluídos da limitación da duración do aparcadoiro e non suxeitos á taxa os vehículos seguintes.


a) As motocicletas, ciclos, ciclomotores e bicicletas.


b) Os vehículos estacionados en zonas reservadas para a súa categoría ou actividade.


c) Os vehículos nos que se estean realizando operacións de carga e descarga na zona sinalada a tal fin, e dentro do horario marcado, ou ben, fóra de dita zona, sempre que a operación teña unha duración inferior a cinco minutos.


d) Os vehículos autotaxis cando o condutor estea presente.


e) Os vehículos en servizo oficial, debidamente identificados, propiedade de organismos do Estado, comunidade autónoma, provincia ou municipio que estean destinados directa e exclusivamente á prestación dos servizos públicos da súa competencia, cando estean realizando tales servizos así como os de compañías prestadoras de servizos públicos necesarios polo tempo indispensable para realizar o seu labor.


f) Os vehículos destinados á asistencia sanitaria que pertenzan á Seguridade Social ou á Cruz Vermella española e as ambulancias, mentres estean prestando servizo, ou profesionais debidamente acreditados.


g) Os vehículos automóbiles en cuxo interior permaneza o condutor ou pasaxeiro maior de idade, sempre que o tempo de estacionamento sexa inferior a cinco minutos.


h) Os vehículos de servizos funerarios, cando estean prestando servizos.


i) Os vehículos propiedade de minusválidos, cando estean en posesión da correspondente autorización especial que expide a administración municipal e só cando sexan utilizados por estes e expoñan dita autorización de maneira visible no interior do vehículo e para o aparcadoiro na praza reservada para os efectos nunha rúa de zona ORA.


CAPÍTULO TERCEIRO: SUXEITO PASIVO


ARTIGO 4: SUXEITOS PASIVOS:


1.- Son suxeitos pasivos da taxa, as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades sen personalidade xurídica propia que constitúan unha unidade económica ou un patrimonio separado susceptible de imposición, sempre que disfruten, utilicen ou aproveiten o dominio público local en beneficio particular.


2.- Enténdese que disfrutan, utilizan ou aproveitan o dominio público local en beneficio particular aqueles suxeitos pasivos que estacionen o vehículo nas zonas de estacionamento de duración limitada.


ARTIGO 5: CONTRIBUÍNTES E SUBSTITUTOS:


1.- Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, os titulares dos vehículos que estacionen en zonas de aparcadoiro de duración limitada, segundo os datos existentes nos rexistros oficiais.


2.- Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de substitutos do contribuínte, os que, aínda non sendo titulares do vehículo, estacionen en zonas de aparcadoiro de duración limitada.


ARTIGO 6: RESPONSABLES:


Serán responsables solidarios e subsidiarios do cumprimento das obrigas tributarias polo suxeito pasivo todas as persoas físicas e xurídicas definidas con tal carácter nos artigos 42 e 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.


CAPÍTULO CUARTO: DEIVINDICACIÓN


ARTIGO 7: OBRIGA DE CONTRIBUÍR:


A obriga de contribuír nace dende o momento en que se estacione o vehículo en zona de aparcadoiro limitado.


CAPÍTULO QUINTO: PERÍODO IMPOSITIVO


ARTIGO 8: PERÍODO IMPOSITIVO:


O período impositivo comprenderá o tempo de ocupación efectiva do dominio público.


CAPÍTULO SEXTO: COTA


ARTIGO 9: TARIFA:


1. As tarefas que aplicaránse na zona ORA recollida nesta Ordenanza do servizo de ordenación e regulación do aparcadoiro de vehículos serán as seguintes:CADRO DE TAREFAS

TEMPO

COTA

1 a 24 minutos (mínimo)

0,20 €

25 a 36 minutos

0,30 €

37 a 48 minutos

0,40 €

49 a 60 minutos

0,50 €

61 a 72 minutos

0,60 €

73 a 84 minutos

0,70 €

85 a 96 minutos

0,80 €

97 a 108 minutos

0,90 €

109 a 120 minutos

1,00 €2. Pola anulación de sanción por sobrepaso do tempo, aplicarase a tarifa única de 3,00 euro, segundo o indicado no artigo 10.1 da Ordenanza municipal reguladora do servizo de ordenación e regulación do aparcadoiro de vehículos na vía pública en zona de aparcadoiro limitado.


3. Pola anulación de sanción por carecer de ticket, aplicarase a tarifa única de 6,00 euros, segundo o indicado no artigo 10.2 da Ordenanza municipal reguladora do servizo de ordenación e regulación do aparcadoiro de vehículos na vía pública en zona de aparcadoiro limitado.


CAPÍTULO SÉTIMO: BENEFICIOS FISCAIS


ARTIGO 10: EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS:


Non se concederán máis exencións ou bonificacións que as expresamente previstas nas leis ou as derivadas da aplicación dos tratados internacionais.


CAPÍTULO OITAVO: XESTIÓN TRIBUTARIA


ARTIGO 11: NORMAS DE XESTIÓN:


O pagamento da taxa deberá efectuarse mediante a utilización dos parquímetros nas zonas en que estean instalados no momento en que se produza o estacionamento.


CAPÍTULO NOVENO: XESTIÓN RECADATORIA


ARTIGO 12: RÉXIME XURÍDICO:


A recadación da taxa realizarase de acordo co previsto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas na súa aplicación e desenvolvemento, en especial o Real decreto 1684/1990, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación e nas ordenanzas fiscais xerais que, en materia de recadación, puidesen ser aprobadas por este concello.


ARTIGO 13: RECADACIÓN:


O ingreso das cantidades satisfeitas polos suxeitos pasivos realizarase polo Servizo municipal de Policía Local na Tesouraría municipal, ben en metálico ou ben mediante ingreso en conta bancaria de titularidade municipal.


CAPÍTULO DÉCIMO: INSPECCIÓN TRIBUTARIA


ARTIGO 14: INSPECCIÓN:


O Servizo municipal de Policía Local velará polo cumprimento das normas contidas na presente ordenanza fiscal, vixiando diariamente o estacionamento dos vehículos e o tempo máximo autorizado.


CAPÍTULO DÉCIMO PRIMEIRO: INFRACCIÓNS E SANCIÓNS


ARTIGO 22: RÉXIME SANCIONADOR:


1.- En todo o relativo a infraccións tributarias e as súas distintas cualificacións, así como as sancións que lles correspondan, aplicarase o disposto na vixente Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas na súa aplicación e desenvolvemento, en especial o Real decreto 1930/1998, do 11 de setembro, polo que se desenvolve o réxime sancionador tributario, e o Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, así como nas ordenanzas fiscais xerais, que, en materia de infraccións e sancións puidesen ser aprobadas por este concello.


2.- En materia de incumprimento das normas sobre estacionamento limitado ou dos seus períodos máximos autorizados, estarase ao réxime sancionador previsto no artigo 12 da ordenanza municipal pola que se aproba o regulamento do servizo.


DISPOSICIÓNS ADICIONAIS


DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA:


1.- Para todo o non expresamente regulado na presente ordenanza fiscal en orde á xestión municipal deste tributo, estarase ao disposto no Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, así como na restante normativa e demais disposicións complementarias e concordantes, ditadas na súa aplicación e desenvolvemento.


2.- Toda referencia realizada nesta ordenanza fiscal a leis e demais disposicións estatais ou autonómicas entenderanse efectuadas, igualmente, ás que, no seu caso, as substitúan ou modifiquen.


DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS


DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA:


As disposicións desta ordenanza fiscal só serán aplicables aos supostos de ocupación efectiva do dominio público local regulado como zonas de aparcadoiro limitado a partir do momento no que se achen instaladas e en funcionamento as máquinas expendedoras de tíckets e sinaladas as zonas delimitadas como de aparcadoiro limitado.


DISPOSICIÓNS DERROGATORIAS


DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA:


Quedan derrogadas cantas normas ou disposicións se achen vixentes e que se opoñan ou que, de calquera outro xeito, contradigan o disposto na presente ordenanza fiscal.


DISPOSICIÓNS FINAIS


ENTRADA EN VIGOR:


A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa.


A secretaria                                                                              O alcalde


Pilar del Carmen Saborido Díaz                                    Gerardo Seoane Fidalgo
*****************************************************************************************

CASTELLANO:

*****************************************************************************************

EDICTO:


Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo provisional del Pleno de fecha 17.04.2017, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante el estacionamiento de vehículos en la vía pública en zonas de aparcamiento limitado, el acuerdo queda aprobado definitivamente, siendo el texto íntegro de la Ordenanza el que figura como anexo de este edicto.


Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en A Coruña, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.


Verín, 22 de junio de 2017


El Alcalde


Gerardo Seoane Fidalgo


ANEXO


ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL MEDIANTE EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN ZONAS DE APARCAMIENTO LIMITADOCAPÍTULO PRIMERO: FUNDAMENTO


            Artículo 1: Fundamento.


            En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), este Ayuntamiento establece la tasa por el aparcamiento de vehículos en determinadas zonas que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los artículos 20 y siguientes de dicha Ley Reguladora de las Haciendas Locales.


CAPÍTULO SEGUNDO: HECHO IMPONIBLE


            Artículo 2: Hecho Imponible.


            El hecho imponible está constituido por el aparcamiento de vehículos en zonas donde esté limitada la duración del aparcamiento regulado en la Ordenanza del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos, con las limitaciones temporales que en élla se contemplan.


            Artículo 3: Supuestos de no Sujeción.


            Quedan excluidos de la limitación de la duración del aparcamiento y no sujetos a la tasa los vehículos siguientes:


            a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.


            b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad.


            c) Los vehículos en los que se estén realizando operaciones de carga y descarga en la zona señalada a tal fin, y dentro del horario marcado, o bien, fuera de dicha zona, siempre que la operación tenga una duración inferior a cinco minutos.


            d) Los vehículos autotaxis cuando el conductor esté presente.


            e) Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad de organismos del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, o Municipio que estén destinados directa y exclusivamente a la prestación de los servicios públicos de su competencia, cuando estén realizando tales servicios, así como los de compañías prestadoras de servicios públicos necesarios por el tiempo indispensable para realizar su labor.


            f) Los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social o a la Cruz Roja española y las ambulancias, mientras estén prestando servicio, o profesionales debidamente acreditados.


            g) Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el conductor o pasajero mayor de edad, siempre que el tiempo de estacionamiento sea inferior a cinco minutos.


            h) Los vehículos de servicios funerarios, cuando estén prestando servicios.


            i) Los vehículos propiedad de minusválidos, cuando estén en posesión de la correspondiente autorización especial que expide la administración municipal y solamente cuando sean utilizados por estos y expongan dicha autorización de manera visible en el interior del vehículo y para el aparcamiento en la plaza reservada a los efectos en una calle de zona ORA.


CAPÍTULO TERCERO: SUJETO PASIVO


            Artículo 4: Sujetos Pasivos.


            1.- Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica propia que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, siempre que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local en beneficio particular.


            2.- Se entiende que disfrutan, utilizan o aprovechan el dominio público local en beneficio particular aquellos sujetos pasivos que estacionen el vehículo en  las zonas de estacionamiento de duración limitada.


            Artículo 5: Contribuyentes y Sustitutos.


            1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, los titulares de los vehículos que estacionen en zonas de aparcamiento de duración limitada, según los datos existentes en los registros oficiales.


            2.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de sustitutos del contribuyente, los que, aún no siendo titulares del vehículo, estacionen en zonas de aparcamiento de duración limitada.


            Artículo 6: Responsables.


            Serán responsables solidarios y subsidiarios del cumplimiento de las obligaciones tributarias por el sujeto pasivo todas las personas físicas y jurídicas definidas con tal carácter en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


CAPÍTULO CUARTO: DEVENGO


            Artículo 7: Obligación de Contribuír.


            La obligación de contribuir nace desde el momento en que se estacione el vehículo en zona de aparcamiento limitado.


CAPÍTULO QUINTO: PERÍODO IMPOSITIVO


            Artículo 8: Período Impositivo.


            El período impositivo comprenderá el tiempo de ocupación efectiva del dominio público.


CAPÍTULO SEXTO: CUOTA


            Artículo 9: Tarifa.


1. Las tarifas que se aplicarán en la zona ORA recogida en esta Ordenanza del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos serán las siguientes:CUADRO DE TARIFAS

TIEMPO

CUOTA

1 a 24 minutos (mínimo)

0,20 €

25 a 36 minutos

0,30 €

37 a 48 minutos

0,40 €

49 a 60 minutos

0,50 €

61 a 72 minutos

0,60 €

73 a 84 minutos

0,70 €

85 a 96 minutos

0,80 €

97 a 108 minutos

0,90 €

109 a 120 minutos

1,00 €            2. Por la anulación de sanción por sobrepaso del tiempo, se aplicará la tarifa única de 3,00 euro, según lo indicado en el artículo 10.1 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública en zona de aparcamiento limitado.


            3. Por la anulación de sanción por carecer de tícket, se aplicará la tarifa única de 6,00 euros, según lo indicado en el artículo 10.2 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública en zona de aparcamiento limitado.


CAPÍTULO SÉPTIMO: BENEFICIOS FISCALES


            Artículo 10: Exenciones y Bonificaciones.


            No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de los tratados internacionales.


CAPÍTULO OCTAVO: GESTIÓN TRIBUTARIA


            Artículo 11: Normas de Gestión.


            El pago de la tasa deberá efectuarse mediante la utilización de los parquímetros en las zonas en que estén instalados en el momento en que se produzca el estacionamiento.


CAPÍTULO NOVENO: GESTIÓN RECAUDATORIA


            Artículo 12: Régimen Jurídico.


            La recaudación de la tasa se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas en su aplicación y desarrollo, en especial el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y en las ordenanzas fiscales generales que, en materia de recaudación, pudiesen ser aprobadas por este Ayuntamiento.


            Artículo 13: Recaudación.


            El ingreso de las cantidades satisfechas por los sujetos pasivos se realizará por el Servicio municipal de Policía Local en la Tesorería municipal, bien en metálico, o bien mediante ingreso en cuenta bancaria de titularidad municipal.


CAPÍTULO DÉCIMO: INSPECCIÓN TRIBUTARIA


            Artículo 14: Inspección.


            El Servicio municipal de Policía Local velará por el cumplimiento de las normas contenidas en la presente ordenanza fiscal, vigilando diariamente el estacionamiento de los vehículos y el tiempo máximo autorizado.


CAPÍTULO DÉCIMOPRIMERO: INFRACCIONES Y SANCIONES


            Artículo 15: Régimen Sancionador.


            1.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas cualificaciones, así como las sanciones que les correspondan, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas en su aplicación y desarrollo, en especial el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, así como en las ordenanzas fiscales generales, que, en materia de infracciones y sanciones pudiesen ser aprobadas por este Ayuntamiento.


            2.- En materia de incumplimiento de las normas sobre estacionamiento limitado o de los períodos máximos autorizados, se estará al régimen sancionador previsto en el artículo 12 de la Ordenanza Municipal por la que se aprueba el Reglamento del Servicio.


DISPOSICIONES ADICIONALES


            Disposición Adicional Única: Régimen Supletorio.


            1.- Para todo lo no expresamente regulado en la presente ordenanza fiscal en orden a la gestión municipal de este tributo, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así como en la restante normativa y demás disposiciones complementarias y concordantes, dictadas en su aplicación y desarrollo.


            2.- Toda referencia realizada en esta ordenanza fiscal a leyes y demás disposiciones estatales o autonómicas se entenderán efectuadas, igualmente, a las que, en su caso, las sustituyan o modifiquen.


DISPOSICIONES TRANSITORIAS


            Disposición Transitoria Única: Comienzo de Aplicación.


            Las disposiciones de esta ordenanza fiscal solamente serán aplicables a los supuestos de ocupación efectiva del dominio público local regulado como zonas de aparcamiento limitado a partir del momento en que se encuentren instaladas y en funcionamiento las máquinas expendedoras de tíckets y señaladas las zonas delimitadas como de aparcamiento limitado.


DISPOSICIONES DEROGATORIAS


            Disposición Derogatoria Única: Normas Derogadas.


            Quedan derogadas cuantas normas o disposiciones se encuentren vigentes y que se opongan o que, de cualquier otro modo, contradigan lo dispuesto en la presente ordenanza fiscal.


DISPOSICIONES FINALES


            Disposición Final Única: Entrada en Vigor.


            La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.


La Secretaria                                                        El Alcalde


Pilar del Carmen Saborido Díaz                          Gerardo Seoane Fidalgo

ora.htm