Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO CEMITERIO MUNICIPAL
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO CEMITERIO MUNICIPAL PDF Imprimir Correo-e
                                                                                                                           Artigo 1º.- Fundamento e natureza.                                                                                      No uso das facultades  que conceden   os  artigos 133.2 e 142 da Constitución e   o  artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril,   reguladora   das   Bases  do  Réxime  Local,  e  de conformidade co que dispoñen os arts.15 a 19 da Lei 39/1988, do  28  de  decembro,  reguladora  das Facendas Locais, este Concello  establece a " Taxa do Cemiterio Municipal", que se rexerá   pola  presente  Orenanza  Fiscal, atendendo as súas normas ó que prevé no artigo 58 da citada Lei 39/1988.                                                                                                                                  Artigo 2º.- Feito Impoñible                                                                                             Constitúe   o   feito  impoñible da Taxa a prestación de servicios  do Cemiterio Municipal, tales como: asignación de espacio  para   nterramentos;  permisos  de  construcción de panteóns  ou  sepulturas; ocupación dos mesmos; reducción ou incineración;  movemento  de lápidas; colocación de lápidas, enreixado  e adornos; conservación dos espacios destinados ó descanso   dos   defuntos,   e  calesquera  outros  que,  de conformidade co previsto no Regulamento de Policía Sanitaria mortuoria,  sexan precedentes ou se autoricen a instancia departe.                                                                                                                                                                                  Artigo 3º.- Suxeito pasivo.                                                                                               Son suxeitos pasivos contribuíntes, os solicitantes da concesión da autorización ou da prestación do servicio e, no seu  caso,  os  titulares  da  autorización que se concedeu.                                                                                                                            Artigo 4º.- Responsables.                                                                                               1.-        Responderán    solidariamente   das   obrigas tributarias   do   suxeito  pasivo  as  persoas  físicas  ou xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.                                                     2.-  Serán  responsables subsidiarios os administradores das  sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de   crebas,   oncursos, sociedades e entidades en xeral,nos supostos  e  co   alcance  que sinala o art. 40 da Lei Xeral Tributaria.                                                                                                                                               Artigo 5º.- Exencións subxectivas.                                                                                        Estarán  exentos  os  servicios  que  se  presten  con ocasión de:                                                                                                                   a)   Os  enterramentos  dos  asilados  procedentes  da beneficiencia,  sempre  que  a  conducción  se verifique por conta  dos  establecementos mencionados e sen ningunha pompa fúnebre que sexa costeada pola familia dos falecidos.             b)   Os   enterramentos  de  cadávares  de  pobres  de solemnidade.                                                      c)As  inhumacións  que ordene a autoriedade xudicial e que se efectúen na fosa común.                                                                                                Artigo 6º.- Cota tributaria.                                                                                            A  cota  tributaria  determinaráse  pola aplicación da seguintes tarifa:                                               
CONCEPTOS
1º.- Permiso de construcción, reforma, rehabilitación ou adecentamento de mausoleos, panteóns e sepulturas2% do orzamento
2º.-Transmisión da propiedade
A)Transmisión16.635 ptas.
B)Transmisión entre parentes 1º grao5.545 ptas.
C)Transmisión entre parentes outro grao11.090 ptas.
3º.-Inhumacións 5.545 ptas.
4º.-Exhumacións
 A)     Exhumacións para traslado a outro        cemiterio11.090 ptas.
   B)   Exhumación e inhumación no mesmo cemiterio16.635 ptas.
     
                                                                                                                        Artigo 7º.- Obriga do pagamento.                                                                                          A   obriga  do  pagamento  da  taxa  que  regula  esta ordenanza  nace  cando  se incide a prestación dos servicios suxeitos  a graváme, entendéndose, a estos efectos, que dita iniciación se produza coa solicitude de aqueles.                                                                                                                                                                                                    Artigo 8º.-  Declaración, liquidación e ingreso                                                                          1.-  Os  suxeitos  pasivos solicitarán a prestación dos sevicios de que se trate.                                        A  solicitude de permiso para construcción de mausoleos e   panteóns   acompañaráse  do  correspondente  proxecto  e memoria, autorizados polo facultativo competente.                2.- Cada sevicio será obxecto de liquidación individual e  autónoma,  que será notificada, unha vez que foi prestado dito   servicio,  para  o  seu  ingreso  directo  nas  arcas municipais   e  na  forma  e prazos sinalados no Regulamento Xeral de Recadación.                                                                                                         Artígo 9º.- Infraccións e sancións.                                                                                     En  todo  o  relativo  á  calificación  de  infraccións tributarias,   así   como   das   sancións   que  as  mesmas corresponden  en  cada caso, estaráse ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.                                                                                                   DISPOSICION DERRADEIRA                                                                                     O  texto  da  presente  ordenanza  fiscal  substitúe  e derroga  ó da anterior que aprobou o Pleno en sesión de data 25.11.1999  e  entrará  en  vigor e será de aplicación ó día seguintes da súa publicación íntegra no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.                                                                                                                                        O alcalde,             O secretario,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           DILIXENCIA:                                                                                                                                                                         Para  facer  constar  que  o texto da presente Ordenanza publicóuse  íntegramente  no B.O.P. núm. 55 con data do 8 de marzo do 2000.                                                                                                                                                                                         O secretario,