Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ordenanzas Xerais
Ordenanzas Xerais
   Amosar # 
1 BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DAS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DO CASCO HISTÓRICO E BARRIO DE SAN LÁZARO DE VERIN 715
2 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELARÍA NA VÍA PÚBLICA 1271
3 ORDENANZA REGULADORA DO TRÁFICO NO NÚCLEO ANTIGO DE VERÍN 1178
4 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE MEDICIÓN DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS EN VIVENDAS, LOCAIS E ESTABLECEMENTOS 1123
5 ORDENANZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 1011
6 REGULAMENTO ESPECIAL DE HONORES E DISTINCIÓNS DO CONCELLO DE VERÍN 661
7 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 1027
8 REGULAMENTO MUNICIPAL DA TARXETA DO EUROCIDADÁN 1138
9 REGULAMENTO REGULADOR DE VERTIDOS E USO DO SISTEMA PUBLICO DE SANEAMENTO 1271
10 ORDENANZA REGULADORA DO ACCESO ELECTRÓNICO AOS SERVIZOS MUNICIPAIS 2581
11 ORDENANZA REGULADORA DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) NO CONCELLO DE VERÍN 2323
12 ORDENANZA SOBRE CIVISMO, REGULADORA DO USO E LIMPEZA DA VÍA PÚBLICA E A PROTECCIÓN DA PAISAXE URBANÍSTICA 2182
13 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO ÁMBITO DA ÁREA DE REHABILITACIÓN DO CENTRO HISTÓRICO E BARRIO DE SAN LÁZARO DE VERÍN 1510
14 REGULAMENTO DO SERVICIO DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE 2454
15 ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO MUNICIPAL DE APARCADOIRO SUBTERRÁNEO NA PRAZA DO CONCELLO E DOS PREZOS PÚBLICOS DO SERVIZO 1276
16 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE INSTALACIÓN DE COLECTORES NA VÍA PÚBLICA 1400
17 ORDENANZA REGULADORA DA TARXETA DE ESTACIONAMENTO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA 1463
18 REGULAMENTO DO SERVICIO DE "AXUDA A DOMICILIO" 1640
19 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO SERVIZO DE TRANSPORTE URBANO CON VEHÍCULOS AUTO-TAXI, AMBULANCIAS E FUNERARIOS. 1751
20 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA VENDA AMBULANTE 2545
21 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA E VALADO DE TERREOS E SOLARES. 1544
22 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA E BO ESTADO DAS VIAS E ESPACIOS PUBLICOS. 1615
23 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA CIRCULACION 1719
24 Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación privativa ou aproveitamento especial do dominio público local mediante o estacionamento de vehículos na vía pública en zonas de aparcadoiro limitado 1453