Concello de Verín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Ofic. Virtual Secretaría Ord. Fiscais: Taxas
Ordenanzas Fiscais: Taxas
Filtrar por título     Amosar # 
1 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS E SANEAMENTO 154
2 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS APLICABLES Á UTILIZACIÓN E DISFRUTE DAS INSTALACIÓNS E SERVIZOS PÚBLICOS DA ESTACIÓN MUNICIPAL DE AUTOBUSES DE VERÍN 890
3 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR 860
4 ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE ORDENACIÓN E REGULACIÓN DO APARCADOIRO DE VEHÍCULOS NA VÍA PÚBLICA (ORA) 1644
5 ORDENANZA REGULADORA DA OCUPACION DO DOMONIO PUBLICO POR SERVIZOS DE TELEFONÍA MÓBIL 1439
6 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TRATAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS 1976
7 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA A DOMICILIO INCLUÍDOS OS ENGANCHES Á REDE E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS 2269
8 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS CULTURAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA TRADICIONAL E GAITA 1571
9 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DE SERVICIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS. 1681
10 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DE SERVICIOS NO CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA. 1680
11 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENCIAS DE AUTO-TAXI E DEMAIS VEHICULOS DE ALUGUER. 1559
12 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR TENDIDOS, TUBERIAS E GALERÍAS PARA AS CONDUCCIÓNS DE ENERXÍA ELÉCTRICA, AUGA, GAS OU CALQUERA OUTRO FLUÍDO, INCLUIDOS OS POSTES PARA LIÑAS, CABLES, ROSCAS DE ÁS, CAIXAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN OU DE REXISTRO. 1266
13 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DE SERVICIOS NAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. 1927
14 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA RECOLLIDA E RETIRADA DE VEHICULOS NA VÍA PÚBLICA. 1577
15 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA INSTALACION DE POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO, SITUADOS EN TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS AMBULANTES E RODAXES CINEMATOGRÁFICAS. 1663
16 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DE COLUMNAS, SOPORTES, CARTEIS E OUTRAS INSTALACIONS LOCAIS ANÁLOGAS PARA EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS. 1443
17 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE GABIAS, PROSPECCIÓNS E CALAS 1494
18 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE UTILIZACIÓN, USO E GOZO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, PISCINAS E CASAS DE BAÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL 2133
19 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACION DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCADORIAS, MATERIAIS DE COSTRUCCIÓN , CASCALLOS, VALADOS, PUNTAIS, SOPORTES, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS. 1539
20 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PORTADAS, ESCAPARATES, VITRINAS, TOLDOS E LETREIROS. 1601
21 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DA REDE DE SUMIDOIROS. 1767
22 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA RECOLLIDA DO LIXO E RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 1950
23 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, ESTRADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA. 1580
24 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVA DA VÍA PÚBLICA PARA APARCADOIRO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCADURÍAS DE CALQUERA CLASE. 1417
25 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NAS PISCINAS MUNICIPAIS. 1688
26 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 1614
27 ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA A UTILIZACIÓN EN PLACAS, PATENTES E OUTROS DISTINTIVOS, DO ESCUDO MUNICIPAL. 1399
28 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO CEMITERIO MUNICIPAL 1630