ANUNCIO: CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL Imprimir
Luns, 20 Agosto 2018 11:19

1.).- PRAZAS: 

  • UNHA (1) praza de Profesor/a de Guitarra, para o Conservatorio Elemental de Música.

  • UNHA (1) praza de Profesor/a de Piano, Linguaxe musical e Educación auditiva e vocal, para o Conservatorio Elemental de Música.

  • UNHA (1) praza de Profesor/a de Frauta Traveseira, para o Conservatorio Elemental de Música.

  • UNHA (1) praza de Profesor/a de Cerámica, para a Escola de Artes e Oficios.


 MODALIDADE CONTRACTUAL, CATEGORÍA E DURACIÓN:

A modalidade contractual será de obra ou servizo determinado a xornada parcial artigo 15.1a) do Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, que finalizará o 15.06.2019.


2.- PROCEDEMENTO SELECTIVO E DOCUMENTACIÓN: O establecido nas Bases de contratación do persoal laboral do Concello de Verín.


3.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Verín ata o día 24/08/2017, incluido.


4.- DOCUMENTACIÓN: Xuntarase á instancia os méritos que se aleguen xunto coa documentación que figura na cláusula 2.2 n) das Bases reguladoras do réxime de contratación do persoal laboral do Concello de Verín.


Verín, 17 de agosto de 2018


A concelleira delegada